За­пор зні­має на­сто­ян­ка го­ро­би­ни

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Го­ро­би­на по­вер­ну­ла спо­кій і нор­маль­ний сон. А все то­му, що по­збу­ла­ся за­по­ру. За­сіб під­ка­за­ла мі­сце­ва фельд­шер­ка, бо та­бле­тки не до­по­ма­га­ли. Ма­буть, ор­га­нізм звик до них, — роз­по­від­ає На­дія ОСТАПЧУК, 57 ро­ків, із се­ли­ща Ра­тне Во­лин­ської обла­сті.

— Ро­блю си­роп із го­ро­би­ни. Він по­лег­шує стан і по­сту­по­во на­ла­го­джує ро­бо­ту ки­ше­чни­ка.

За­си­пає яго­ди цукром і зав’язує мар­лею. Ста­вить у те­пле мі­сце на мі­сяць.

— До­зи не­має. Цу­кор про­сто має по­кри­ти яго­ди. По­тім віджи­маю їх і про­ці­джую си­роп.

У рі­ди­ну до­дає го­ріл­ку — 25 мл на 0,5 л си­ро­пу. При­ймає що­дня на­тще­сер­це по 50–100 мл.

— Го­ро­би­на ще й за­по­бі­гає ста­рін­ню шкі­ри. Ро­блю ма­ски з нею п’ять ро­ків. І ба­чу, що облич­чя ви­гля­дає сві­жі­шим.

На­ти­рає на дрі­бній тер­тці се­ре­дню мор­кви­ну. Тов­че у сту­пі яго­ди із двох грон го­ро­би­ни. Змі­шує все з 1 ч. л. ме­ду та яє­чним жов­тком. На­кла­дає ма­ску тов­стим ша­ром на облич­чя. Зми­ває за 20 хв. те­плою во­дою і на­но­сить жи­виль­ний крем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.