На ку­щі сор­ту Гра­на­да ви­ро­ста­ють 15 кар­то­плин

ПІДГОРТАЮТЬ 17-САНТИМЕТРОВИМ ША­РОМ ЗЕМЛІ

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Цьо­го ро­ку екс­пе­ри­мен­ту­ва­ла з кар­то­плею Гра­на­да. Не знаю, чи то сорт до­брий вдав­ся, чи по­го­да до­по­мо­гла, але ма­ла хо­ро­ший уро­жай, — роз­по­від­ає Га­ли­на ТРОХИМЧУК, 54 ро­ки, із се­ли­ща Біль­мак За­по­різь­кої обла­сті. — Із кі­ло­гра­ма кар­то­плі вро­ди­ло 10. За­ли­ши­ла да­лі на роз­від.

Гра­на­да — це сорт ні­ме­цької се­ле­кції, за­ре­є­стро­ва­ний у Єв­ро­пі 2015 ро­ку. Не­ви­ба­гли­вий до по­су­хи. Він до­бре ро­дить на будь-яко­му ґрун­ті. Кар­то­пли­на про­дов­га­стої фор­ми до­ся­гає май­же 100 гра­мів. З одно­го зрі­ло­го ку­ща зби­ра­ють до 15 штук.

— Кар­то­пля Гра­на­да є іде­аль­ною для сма­же­н­ня, бо зов­сім не при­го­рає. Ві­дрі­зня­є­ться від ін­ших сор­тів ви­дов­же­но-оваль­ною фор­мою. Лег­ко об­би­ра­є­ться, бо має тон­ку шкір­ку без гли­бо­ких ві­чок.

Ро­сли­ни ма­ти­муть вдо­сталь во­ло­ги, якщо ви­са­ди­ти їх на від­ста­ні 10 см.

Ро­бить рів­чак, вки­дає кар­то­плю і при­ти­скає но­гою.

— Ви­са­джую на гли­би­ну 5–7 сан­ти­ме­трів. Під час ро­сту під­гор­таю кущ ще на 10. Кар­то­пли­на має бу­ти по­кри­та 17-сантиметровим ша­ром землі. Не біль­ше. Щоб буль­ба ма­ла одна­ко­во пра­виль­ну фор­му, пе­ред по­сад­кою роз­пу­шує зем­лю, аби не бу­ло гру­док. То­ді сорт на­ро­стить пи­шне ко­рі­н­ня, яке з гли­би­ни тя­гну­ти­ме во­ло­гу.

За мі­сяць пі­сля по­сад­ки піджив­лює мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми. У 10 л во­ди роз­чи­няє 20 г су­пер­фо­сфа­ту та по 10 г се­чо­ви­ни і суль­фа­ту ка­лію. Ви­ко­пує кар­то­плю че­рез чо­ти­ри мі­ся­ці. Овоч має ви­со­ку стій­кість до про­ро­ста­н­ня, то­му до­бре збе­рі­га­є­ться в по­гре­бі до трав­ня.

— Цьо­го ро­ку гар­ний уро­жай кар­то­плі, бо бу­ло до­ста­тньо до­щів під час цві­ті­н­ня. Хо­ча є тро­хи гни­лої. То­рік по­са­ди­ла но­вин­ку — фран­цузь­кий сорт Ві­те­лот­те, в яко­го кар­то­пли­на все­ре­ди­ні та зов­ні тем­но-фі­о­ле­то­ва. Сма­ком від зви­чай­ної не ві­дрі­зня­є­ться. Поль­ський сорт Тай­фун із 4 кі­ло­гра­мів дав 13 ві­дер уро­жаю. Най­мен­ша кар­то­пли­на за­ва­жи­ла 264 гра­ми. Ці сор­ти стій­кі до фі­то­фто­ро­зу та кар­то­пля­ної не­ма­то­ди — жу­чок, по­ді­бний до ни­тки. За­ра­жає ро­сли­ну і ґрунт, від­кла­дає ли­чин­ки на гли­би­ну до 8 ме­трів. На вра­же­ній ді­лян­ці не ро­сти­ме ані кар­то­пля, ані ін­ші ово­чі.

— Сорт Гра­на­да за­слу­го­вує на ува­гу. Хоч йо­му ли­ше три ро­ки, він швид­ко по­ши­рив­ся у сві­ті. Укра­ї­на не ви­ня­ток. Дає 50–70 тонн кар­то­плі з ге­кта­ра, — роз­по­від­ає Ми­ко­ла ФУРДИГА, 37 ро­ків, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту кар­то­пляр­ства.

— Крім ньо­го, цьо­го ро­ку по­пу­ляр­ний сорт Кня­ги­ня. Ви­ве­ли йо­го в нас в Ін­сти­ту­ті від схре­щу­ва­н­ня Бел­ла­ро­си та Слов’ян­ки. Дає вро­жаю 75 тонн з ге­кта­ра.

Кня­ги­ня — сорт стій­кий до фі­то­фто­ро­зу. Зов­ні ро­же­вий із за­гли­бле­ни­ми ві­чка­ми, а все­ре­ди­ні жов­тий. Чер­во­на про­дов­га­ста кар­то­пля Фо­ти­нія дає по 24 буль­би з одно­го кор­ча.

За­га­лом цей рік вда­лий для кар­то­плі. Опа­дів ви­ста­ча­ло, але по­де­ку­ди аж за­над­то. Че­рез це ма­є­мо про­бле­ми з які­стю. Від пе­ре­на­си­че­н­ня во­ло­гою ви­ни­кає ба­кте­ріоз і гниль. Ра­джу за­ку­по­ву­ва­ти кар­то­плю на зи­му за два ти­жні. До то­го ча­су за­ра­же­на пе­ре­гниє, і бу­де ви­дно не­які­сну буль­бу.

Поль­ський сорт Тай­фун із чотирьох кі­ло­гра­мів дав 13 ві­дер уро­жаю

Кар­то­пли­на сор­ту Гра­на­да — про­дов­га­стої фор­ми, до­ся­гає май­же 100 гра­мів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.