”Са­некс Septix” без пе­ре­р­ви на зи­му очи­стить ви­грі­бну яму

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - ПОРАДА Оле­ся ЯВОРСЬКА

— Ку­пи­ли з чо­ло­ві­ком бу­ди­нок. Ко­шту­вав не­до­ро­го, але ван­ни і ту­а­ле­ту не­має, — роз­по­від­ає 50-рі­чна Ва­лен­ти­на СИСТРЕНКО з се­ла Ав­ра­тин Во­ло­чи­сько­го ра­йо­ну Хмель­ни­цької обла­сті. — Як при­бу­ду­ва­ли зру­чно­сті, то з’яви­ла­ся но­ва про­бле­ма — ви­грі­бна яма. То­ді до­чка при­дба­ла ”Са­некс Septix”.

”Са­некс Septix” — біо­за­сіб для пе­ре­роб­ки від­хо­дів ви­грі­бних ям, се­пти­ків і ка­на­лі­за­ції. Бі­о­про­дукт пе­ре­ро­бляє від­хо­ди на рі­ди­ну без за­па­ху, від­нов­лює об’єм ви­грі­бної ями й дре­наж.

— Щоб на ку­хні не за­би­ва­ли­ся тру­би, ку­пую ”Са­некс Уні­вер­сал”. Бі­о­пре­па­рат чи­стить не тіль­ки злив­не ко­лі­но, а й всю вну­трі­шню по­верх­ню тру- би. Та­кож не­має не­при­єм­них за­па­хів. Бі­о­пре­па­рат ”Са­некс Біо Дрен” кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для про­фі­ла­кти­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня, а ”Са­некс Уні­вер­сал” — для екс­тре­но­го.

Ку­пу­ю­чи один із трьох на­бо­рів біо­пре­па­ра­тів ”Са­некс Septix” у жов­тні, мо­жна отри­ма­ти зниж­ку. В акції бе­руть участь біо­за­со­би для очи­ще­н­ня ви­грі­бних ям і труб.

Бі­о­пре­па­ра­ти ”Са­некс Septix” не є се­зон­ни­ми то­ва­ра­ми.

Їх по­трі­бно за­сто­со­ву­ва­ти що­мі­ся­ця, без пе­ре­р­ви на хо­ло­дні тем­пе­ра­ту­ри. За­мо­ви­ти біо­за­со­би, а та­кож отри­ма­ти до­да­тко­ву кон­суль­та­цію мо­жна на сай­ті: http://t-klio.dp.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.