Апа­рат збіль­шив на­дої мо­ло­ка в пів­то­ра ра­зу

КОРОВУ ПРИВЧАЮТЬ ДО ПРИСТРОЮ ТИ­ЖДЕНЬ

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ва­ле­рія АВРАМЕНКО

— У се­лі, як не кру­ти, без го­спо­дар­ства не мо­жна, — ка­же 59-рі­чна Га­ли­на МЕЛЬНИК із се­ла Бра­ї­лів Жме­рин­сько­го ра­йо­ну на Він­нич­чи­ні. — Маю чотирьох ко­рів, сви­ней, ку­рей і ка­чок. Ді­ти з Ки­є­ва при­їздять і сва­ря­ться. Мов­ляв, на­що во­но ме­ні тре­ба. Але всі хо­чуть сві­жень­ко­го мо­ло­ка, си­ру чи яй­ця.

Си­ни ски­ну­ли­ся жін­ці на до­ї­ль­ний апа­рат. До ньо­го ще взя­ли ма­сло­бій­ку та се­па­ра­тор.

— Те­пер, як на ку­рор­ті. Те, на що ра­ні­ше ви­тра­ча­ли го­ди­ни, за­раз ро­блю за лі­че­ні хви­ли­ни. До­ї­ль­ний апа­рат ку­пи­ли від укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка. При­стрій ство­рює ва­ку­ум і від­смо­ктує вміст ви­ме­ні. На­че те­ля смо­кче корову. Апа­рат не мі­стить со­ско­вої гум­ки, то­му не шко­дить ви­ме­ні. Бо не­якіс-

Не­які­сні гум­ки ви­кли­ка­ють мі­кро­трі­щи­ни, тва­ри­на стра­ждає

ні гум­ки ви­кли­ка­ють мі­кро­трі­щи­ни, тва­ри­на стра­ждає. Є апа­ра­ти, що ме­ха­ні­чно ви­жи­ма­ють мо­ло­ко. При­зна­че­ні для мен­ших го­спо­дарств. Уся та­ра, ку­ди по­тра­пляє мо­ло­ко — з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі.

Прив­ча­ла ко­рів до апа­ра­ту ти­ждень.

— Ко­ли за­хо­ди­ла до­ї­ти, вми­ка­ла апа­рат, щоб во­ни зви­ка­ли до зву­ку. Одну корову апа­рат ви­до­ює за 4 хви­ли­ни. За чверть го­ди­ни я всти­гаю по­ми­ти весь по­суд.

Пе­ред ма­шин­ним до­ї­н­ням вим’я про­ми­ває те­плою во­дою, ви­ти­рає, ро­бить лег­кий ма­саж. Склян­ки, які одя­гає на со­ски, ма­ють щіль­но при­ля­га­ти. Якщо під час до­ї­н­ня в апа­ра­ті щось ши­пить, ро­бо­ту при­пи­няє і ста­вить все по-но­во­му.

— Зав­дя­ки до­ї­ль­но­му апа­ра­ту кіль­кість мо­ло­ка збіль­ши­ла­ся в пів­то­ра ра­зу. Ра­ні­ше не ви­ста­ча­ло си­ли рук, щоб за­бра­ти все. Ко­ри­сту­ю­ся апа­ра­том із ве­сни, за­до­во­ле­на. У те­хні­ки є рік га­ран­тії. Якщо щось зла­ма­є­ться, маю по­дзво­ни­ти за вка­за­ним но­ме­ром. За­мі­нять усе за свій ра­ху­нок. По­ки що про­блем не бу­ло.

Жін­ка по­ча­ла за­йма­ти­ся си­ро­ва­рі­н­ням. Ек­спе­ри­мен­тує з рі­зни­ми ви­да­ми си­рів.

— Син раз на два ти­жні за­би­рає їх у сто­ли­цю. Не­дав­но за­я­вив, щоб ва­ри­ла біль­ше. На­віть за­про­по­ну­вав ще одну корову ку­пи­ти. Ка­же, в сто­ли­ці до­ма­шнє за­мов­ля- ють ко­ле­ги. Зна­ють на­пе­ред, що їде до­до­му. До мо­єї ці­ни ро­бить на­кру­тку, так оку­пляє до­ро­гу.

В ме­не теж гро­шей по­біль­ша­ло. Зро­би­ла ре­монт у за­лі, за­мі­ни­ла што­ри й тю­лі. А як­би був до­ї­ль­ний апа­рат ра­ні­ше, то вже ма­ла б мі­ні-фер­му. Чо­ло­вік ме­не жар­то­ма на­зи­ває бі­зне­смен­кою. Але й сам по­чав при­див­ля­ти­ся до уста­но­вок. Біль­ше до­по­ма­гає по го­спо­дар­ству. Ра­ні­ше до ко­рів не хо­див, а те­пер мо­же по­до­ї­ти.

Одну корову до­ї­ль­ний апа­рат ви­до­ює за чо­ти­ри хви­ли­ни. При­стрій ство­рює ва­ку­ум і від­смо­ктує вміст ви­ме­ні. На­че те­ля смо­кче корову

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.