Ци­бу­ли­ни гла­діо­лу­са на зи­му за­мо­ту­ють у га­зе­ту

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Ци­бу­ли­ни гла­діо­лу­сів по­трі­бно ви­ко­пу­ва­ти че­рез мі­сяць пі­сля цві­ті­н­ня. То­му ран­ні та пі­зні сор­ти ви­са­джую окре­мо, що по­лег­шує сор­ту­ва­н­ня, — роз­по­від­ає Ан­то­ні­на ЖИЛА, 51 рік, з мі­ста Хри­сти­нів­ка Чер­ка­ської обла­сті. — Тре­ба всти­гну­ти ви­ко­па­ти, до­ки ні­чна тем­пе­ра­ту­ра не спа­де до 2–3 гра­ду­сів те­пла.

Ци­бу­ли­ни про­ми­ває і об­су­шує на сон­ці. За­гор­тає ко­жну в окре­мий га­зе­тний ар­куш.

— Якщо лю­ди­на не за­ці­кав­ле­на в збе­ре­жен­ні сор­ту, мо­же кла­сти ци­бу­ли­ни до­ку­пи і за­гор­та­ти ра­зом. Але не біль­ше як по 10–12 штук, аби одна від одної не на­бра­ли­ся хво­роб.

Су­шить мі­сяць у су­хо­му мі­сці, пе­рі­о­ди­чно ви­но­сить на сон­це, не роз­гор­та­ю­чи.

— Но­ва ци­бу­ли­на у гла­діо­лу­са на­ро­стає на ста­рій. Стан під­си­ха­н­ня пе­ре­ві­ряю, огля­да­ю­чи та обма­цу­ю­чи ”ді­тки”. Якщо во­ни від­па­да­ють, зна­чить, то­рі­шня до­бре під­со­хла. То­ді вже сор­тую їх і кла­ду на ”зи­мо­ву спля­чку”. Мо­ло­ді ци­бу­ли­ни обов’яз­ко­во від­окрем­люю, бо во­ни здо­ро­ві­ші. Стар­ші на­ве­сні мо­жуть під­гни­ва­ти. Якщо вже та­ка бі­да ста­не­ться, по­шко­дже­не мі­сце обрі­заю но­жем і зма­щую зе­лен­кою.

Ста­вить ко­роб­ку з ци­бу­ли­на­ми на за­скле­ну ло­джію або в по­гріб. При мі­ну­со­вій тем­пе­ра­ту­рі за­мо­тує в кіль­ка ша­рів га­зе­ти. Па­пір стри­му­ва­ти­ме хо­лод.

— Най­біль­ше маю жов­тих сор­тів. Во­ни ся­ють, як сон­це. Це Зо­ло­та До­ли­на, Зо­ло­те Ме­ре­жи­во, Зо­ло­та Де­ся­тка та Зо­ло­тий Ко­лос. Осо­бли­ве мі­сце в цьо­му спи­ску по­сі­дає Зо­ло­та Ан­ти­ло­па м’яко­го жов­то­го ко­льо­ру із рва­ни­ми кра­я­ми пе­лю­сток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.