Ан­дро­нів кур­ник

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ -

Був на цьо­му ти­жні в ме­не нев­да­шній день — не хо­ті­ла ро­би­ти­ся ро­бо- та, що ви­ма­га­ла при­ду­му­ва­н­ня з го­ло­ви. А там по­ро­жньо, хоч плач. Моя ба­ба на­зи­ва­ла це ”Ум за­ора­ло”, от і ме­ні так. Не при­ду­му­є­ться — і все. Ще вчо­ра вмів, а сьо­го­дні за­був — не тіль­ки те, як це ро­би­ться, а й для чо­го. Знаю тіль­ки, що — тре­ба. Най­кра­ще бу­ло б у цей день узя­ти­ся за щось про­стень­ке — ква­со­лю лу­щи­ти або­що. А тре­ба якраз не ква­со­лю, а те, що не ви­хо­дить. І не та­ке во­но й не­від­кла­дне, хай би со­бі по­ле­жа­ло, а бо­я­зно: мо­же, це вже на­зов­сім? І так жал­ко — не се­бе, а лю­дей, які ме­не лю­блять са­ме за те, що вмію щось при­ду­ма­ти з го­ло­ви, а те­пер роз­лю­блять. Отак про­пав май­же ці­лий день. З яко­го бо­ку не за­хо­див — не кле­ї­лось, аж по­ки не вто­мив­ся й не став со­бі смі­шний. І зга­дав ді­да Ан­дро­на, що жив ко­лись че­рез дві ха­ти од нас. От він був май­стер уся­ко­го при­ду­му­ва­н­ня. Якось узяв і по­ста­вив у се­бе у дво­рі дво­по­вер­хо-

Хто не йшов повз двір — дов­го ози­рав­ся: як во­но не па­дає?

вий кур­ник. Ні в ко­го та­ко­го ви­со­ко­го не бу­ло. А в нас же все то­ді ро­би­ло­ся з вер­би, оче­ре­ту й гли­ни, і ско­ро той кур­ник пе­ре­к­осо­бо­чив­ся бу­квою ”Z”. Хто не йшов повз двір — дов­го ози­рав­ся: як во­но не па­дає? Ну, по­тім та­ки впа­ло. А при­каз­ка ще дов­гень­ко бу­ла: ”Ну, це в те­бе щось та­ке, як Ан­дро­нів кур­ник!” От зга­дав це — й по­лег­ша­ло, бо, мо­же, і не тре­ба ні­чо­го при­ду­му­ва­ти, хай зро­би­ться са­мо со­бою. От, мо­же, й Ан­дрон зга­дав­ся не про­сто так, із го­ло­ви, а сам при­йшов, щоб од­дя­чи­ти. Бо я йо­го ко­лись ви­ру­чив. Він то­ді вже ста­рий був. При­хо­дить, ка­же: ”По­мо­жи по­ро­ся зло­ви­ти”. А зи­ма, сніг по ко­лі­но, і той під­сви­нок за­біг да­ле­ко в по­ле. По­бі­гав я там, до­ки зло­вив і при­ніс. Од­дав Ан­дро­ну, а він по­яснив: ”По­ро­ся ж ні­ко­ли сні­гу не ба­чи­ло. А дай, ду­маю, ви­пу­щу йо­го у двір, не­хай по­ди­ви­ться”. Ну, хі­ба ска­жеш, що по­га­но при­ду­ма­но?

Ві­та­лій ЖЕЖЕРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.