Фран­цузь­кий пи­ріг ви­пі­ка­ють від­кри­тим

КІШ РОЗРІЗАЮТЬ ХОЛОДНИМ

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Кіш сма­чні­ший за пі­цу. Ро­бо­ти з ним ма­ло, і про­ду­ктів мен­ше ку­пую, — го­во­рить 49-рі­чна Ла­ри­са ШАХВЕРДІЄВА з мі­ста Бер­ди­чів Жи­то­мир­ської обла­сті. — Це фран­цузь­кий пи­ріг із тон­ким ті­стом і вер­шко­вою на­чин­кою.

Бе­ре 2 склян­ки бо­ро­шна, про­сі­ває і вки­дає дріб­ку со­лі. 180 г вер­шко­во­го ма­сла на­ти­рає на се­ре­дній тер­тці, пе­ре­си­па­ю­чи бо­ро­шном. До­дає 1 ст. л. сме­та­ни та яй­це. Роз­ти­рає все лож­кою, щоб ви­йшла одно­рі­дна су­міш. На­ли­ває 3–4 ст. л. во­ди і за­мі­шує ті­сто.

— Не ви­мі­шую йо­го дов­го, щоб не ста­ло жорс­тким. Го­лов­не, щоб зби­ло­ся в ку­лю і не роз­па­да­ло­ся.

За­гор­тає ті­сто в плів­ку і кла­де в хо­ло­диль­ник на пів­го­ди­ни. Ро­бить на­чин­ку. На­рі­зає по 250 г ку­ря­чо­го фі­ле й пе­че­риць. Об­сма­жує м’ясо і за 4–5 хв. до­дає гри­би. При­сма­чує 1/3 ч. л. со­лі. Че­рез 5–7 хв. до­дає пу­чок по­дрі­бне­ної пе­тру­шки. Пе­ре­мі­шує і одра­зу зні­має ско­во­ро­ду з пли­ти. В не­ве­ли­кій ка­стру­лі змі­шує 200 мл сме­та­ни і 150 мл вер­шків.

— До сме­та­ни вли­ваю вер­шки, щоб стра­ва бу­ла жир­ні­ша. Якщо ж по­трі­бна лег­ка на­чин­ка, мо­жна взя­ти мо­ло­ко чи на одне яй­це біль­ше.

До­дає до сме­та­ни 2 яй­ця та 100 г тер­то­го си­ру. Пе­ре­мі­шує.

— За­лив­ку не со­лю. Вси­паю хі­ба що на кін­чи­ку но­жа чор­но­го ме­ле­но­го пер­цю та кур­ку­ми.

Ви­ймає ті­сто з хо­ло­диль­ни­ка і роз­по­ді­ляє по зма­ще­ній фор­мі, ро­бить бор­ти­ки. Дно про-

— Та­кож си­тний і ко­ри­сний бу­де гри­бний кіш зі шпи­на­том.

По­дрі­бнює ци­бу­ли­ну та 300 г пе­че­риць. Об­сма­жує ци­бу­лю на се­ре­дньо­му во­гні до про­зо­ро­сті, до­дає гри­би. Го­тує 5–7 хв. Ви­кла­дає їх і 150 г по­рі­за­но­го шпи­на­ту на ті­сто. За­ли­ває яє­чно­вер­шко­вою су­міш­шю. — Чо­ло­вік усе лю­бить із ча­сни­ком, то ін­ко­ли ба­лую йо­го го­стрень­ким. Ви­пі­каю кіш зі шпи­на­том і ча­сни­ко­во-вер­шко­вою за­лив­кою.

Миє 300 г бро­ко­лі, роз­ді­ляє на су­цві­т­тя. Ва­рить у ки­пля­чій во­ді 4 хв., про­ми­ває в хо­ло­дній і від­ки­дає на дру­шляк. Чи­стить чо­ти­ри зуб­чи­ки ча­сни­ку і про­пу­скає че­рез прес. До­дає 200 мл мо­ло­ка та 150 мл вер­шків. Вси­пає по 1/4 ч. л. со­лі, му­ска­тно­го го­рі­ха і ме­ле­но­го пер­цю. Пе­ре­мі­шує до одно­рі­дно­сті. Ті­сто ста­вить у ро­зі­грі­ту до 180°С ду­хов­ку на 15 хв. Ви­ймає. Ви­ли­ває су­міш на під­пе­че­ний корж. Роз­кла­дає бро­ко­лі, по­си­пає 150 г тер­то­го твер­до­го си­ру і ви­пі­кає 35–40 хв. Охо­ло­джує і роз­рі­зає на шма­тки.

Ті­сто для кі­шу за­пі­ка­ють 15 хви­лин, і тіль­ки пі­сля то­го кла­дуть на­чин­ку. Іна­кше пи­ріг роз­ва­ли­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.