За­кар­пат­ську тор­го­ню на­ти­ра­ють на тер­тці

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ва­си­ли­на КОПИТКО

— На За­кар­пат­ті лю­блять па­при­ку, — роз­по­від­ає 28-рі­чний Олег СИСКОВ, шеф-ку­хар сто­ли­чно­го ре­сто­ра­ну за­кар­пат­ської ку­хні ”Кі­флик”. — Її до­да­ють до ба­га­тьох страв, зокре­ма і в до­ма­шню па­сту — тор­го­ню.

На дві пор­ції бе­ре 200 г бо­ро­шна та два яй­ця. У гли­бо­кій по­су­ди­ні до­бре ви­мі­шує, до­дає дріб­ку со­лі і сто­ло­ву лож­ку па­при­ки. При­пра­ва на­дасть ті­сто­ві чер­во­ну­ва­то­го ко­льо­ру.

— За­мі­шую ру­ка­ми, до­ки не ста­не ту­гим. Да­лі став­лю в мо­ро­зиль­ну ка­ме­ру, щоб за­твер­ді­ло. За­ли­шаю на 20 хви­лин. На де­ко під­си­паю тро­хи бо­ро­шна. На­ти­раю ті­сто на гру­бій тер­тці.

Ви­хо­дять дрі­бні, рі­зні за ве­ли­чи­ною ледь за­кру­че­ні шма­то­чки.

— Щоб во­ни не зли­па­ли­ся, стеж­те, аби не ля­га­ли один на одно­го.

У ро­зі­грі­ту ду­хов­ку ста­вить де­ко з па­стою і під­су­шує її про­тя­гом 5–10 хв. до сві­тло-жов­то­го ко­льо­ру. Пе­ре­мі­шу­ва­ти не тре­ба, ли­ше сте­жи­ти, аби не під­го­рі­ла.

На ро­зі­грі­ту ско­во­ро­ду на­ли­ває 1,5 ст. л. олії.

— Об­сма­жую тор­го­ню на по­мір­но­му во­гні. Че­каю, до­ки під­рум’яни­ться. Якщо па­ста не до­ста­тньо під­сма­же­на, то роз­ва­ри­ться на ка­шу, і її до­ве­де­ться ви­ки­ну­ти. Ко­ли тро­хи під­со­хне, до­ли­ваю у ско­во­ро­ду 4 сто­ло- ві лож­ки до­ма­шньо­го буль­йо­ну. За­ли­ва­ти як кла­си­чні ма­ка­ро­ни не тре­ба. Як рі­ди­на тро­хи ви­па­ру­є­ться, зно­ву до­даю кіль­ка ло­жок буль­йо­ну і до­во­джу до го­тов­но­сті. Со­лю і пер­чу. Стра­ву го­тує мен­ше 10 хв. — Па­ста має чер­во­ний ко­лір. М’яка і роз­си­пча­ста тор­го­ня сма­кує з м’ясом. На За­кар­пат­ті її по­да­ють до гу­ля­шу. У на­шо­му ре­сто­ра­ні тор­го­ню за­мов­ля­ють із ку­ря­чи­ми бе­дра­ми, об­сма­же­ни­ми в ма­ко­во­му кля­рі, — ка­же Олег Сисков.

Па­ста має чер­во­ний ко­лір

Тор­го­ня — стра­ва із ті­ста. Сма­кує з м’ясом. На За­кар­пат­ті її по­да­ють до гу­ля­шу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.