Ці­єї осе­ні про­гно­зу­ють три но­ві ви­ди гри­пу

ЦІ­ЄЇ ОСЕ­НІ ПРО­ГНО­ЗУ­ЮТЬ ТРИ НО­ВІ ВИ­ДИ ГРИ­ПУ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

Із жов­тня в Укра­ї­ні роз­по­чав­ся се­зон за­хво­рю­ва­но­сті на грип. Три­ва­ти­ме до трав­ня.

На 2018–2019 рік про­гно­зу­ють одра­зу три но­ві шта­ми ві­ру­су: Мі­чи­ган, Сін­га­пур, Ко­ло­ра­до. То­му очі­ку­є­ться на­яв­ність трьох ва­кцин від гри­пу.

Одну вже за­ре­є­стру­ва­ли в Укра­ї­ні, дру­га за­вер­ши­ла про­хо­дже­н­ня екс­пер­ти­зи, ма­те­рі­а­ли що­до тре­тьої роз­гля­дає Дер­жав­ний екс­пер­тний центр. Ще­пле­н­ня мо­жна бу­де зро­би­ти в лі­кар­ні, при­дбав­ши по­пе­ре­дньо ва­кци­ну в апте­ці. Вар­тість до­зи — 200 грн.

— За по­пе­ре­дні три епід­се­зо­ни рі­вень ще­плень на­се­ле­н­ня ста­но­вив пів­від­со­тка. Хо­ча са­ме ва­кци­на­ція є най­на­дій­ні­шим ме­то­дом про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­вань і по­пе­ре­дже­н­ня йо­го важ­ких ускла­днень, — го­во­рить Во­ло­ди­мир Кур­пі­та, ди­ре­ктор Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я. — На­сам­пе­ред грип вра­жає тих, чия ро­бо­та пов’яза­на з лю­дьми — лі­ка­рів, учи­те­лів, про­дав­ців, во­ді­їв гро­мад­сько­го транс­пор­ту. Крім то­го, у гру­пі ри­зи­ку пе­ре­бу­ва­ють осо­би зі слаб­ким іму­ні­те­том — ді­ти, ва­гі­тні, лю­ди стар­шо­го ві­ку. А та­кож ті, хто стра­ждає на ожи­рі­н­ня, ді­а­бет і сер­це­во-су­дин­ні за­хво­рю­ва­н­ня.

Най­біль­ший ри­зик за­ра­же­н­ня — у за­кри­то­му при­мі­щен­ні і транс­пор­ті. Лю­ди­на на ву­ли­ці не ста­но­вить за­гро­зи.

— Є спе­ци­фі­чна та не­спе­ци­фі­чна про­фі­ла­кти­ки гри­пу, — по­яснює сто­ли­чний те­ра­певт Ма­ри­на Шин­кар, 38 ро­ків — Пер­ша — це ще­пле­н­ня від гри­пу, які да­ють ор­га­ні­зму іму­ні­тет від пев­но­го шта­му. Але з ни­ми мо­жна не вга­да­ти і за­хи­сти­ти­ся не від тих, які цир­ку­лю­ва­ти­муть цьо­го­річ.

Пе­ред про­це­ду­рою ра­дить про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з лі­ка­рем, щоб уни­кну­ти алер­гії. При­дба­ти ва­кци­ну мо­жна бу­де в апте­ці та звер­ну­ти­ся до лі­кар­ні, аби зро­би­ти ще­пле­н­ня.

— Для цих шта­мів гри­пу ха­ра­ктер­ний швид­кий темп роз­ви­тку. Ра­пто­во ви­ни­кає го­лов­ний біль, який не бе­ре зне­бо­лю­валь­не. Тем­пе­ра­ту­ра ті­ла — ви­ща 38,7 гра­ду­са, три­ма­є­ться про­тя­гом трьох днів і май­же не ре­а­гує на жа­ро­зни­жу­валь­не. У лю­ди­ни силь­на пі­тли­вість, біль у гру­дях і су­гло­бах, ло­мо­та, су­хість у ро­ті.

Не ра­дить зби­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру па­ра­це­та­мо­лом.

— Це то­кси­чний пре­па­рат, який руй­нує пе­чін­ку. У на­ших лю­дей є зви­чка пи­ти 100 гра­мів го­ріл­ки до при­йо­му лі­ків. А по­тім що­се­зо­ну ре­спі­ра­тор­них за­хво­рю­вань до нас при­хо­дять па­ці­єн­ти з ушко­дже­ною пе­чін­кою. У кра­що­му ви­пад­ку це за­кін­чу­є­ться жов­тя­ни­цею, у гір­шо­му — смер­тю.

Для швид­шо­го ви­лі­ко­ву­ва­н­ня ко­ри­сно вжи­ва­ти брюс­сель­ську ка­пу­сту та бро­ко­лі, які мі­стять ба­га­то ві­та­мі­ну С. Кур­ку­ма спри­яє зня­т­тю за­па­ле­н­ня і пе­ре­шко­джає роз­ви­тку за­сту­ди чи гри­пу. Для під­си­ле­н­ня ефе­кту її змі­шу­ють із чор­ним пер­цем.

При­хо­дять па­ці­єн­ти з ушко­дже­ною пе­чін­кою

Про­тя­гом осе­ні–зи­ми в Укра­ї­ні цир­ку­лю­ва­ти­муть шта­ми ві­ру­су гри­пу — Мі­чи­ган, Сін­га­пур і Ко­ло­ра­до

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.