Сі­мох ді­я­чів куль­ту­ри хо­чуть по­зба­ви­ти зва­н­ня на­ро­дних і за­слу­же­них

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юлія БЛИЗНЮК

Сі­мох ді­я­чів куль­ту­ри мо­жуть по­зба­ви­ти звань на­ро­дних і за­слу­же­них ар­ти­стів Укра­ї­ни. Це спів­а­ки Та­ї­сія По­ва­лій, Ані Ло­рак, Сві­тла­на Ло­бо­да, Ві­та­лій Ко­злов­ський. Та гро­ма­дя­ни Ро­сії — Фі­ліп Кір­ко­ров, Ми­ко­ла Ба­сков, ре­жи­сер Во­ло­ди­мир Бор­тко. Про­по­зи­цію про пер­со­наль­ні сан­кції про­ти них вне­сли на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди.

— Ар­ти­сти, які під­три­му­ють ро­сій­ську агре­сію, не ма­ють но­си­ти цих звань, — ка­же один з іні­ці­а­то­рів по­ста­но­ви на­ро­дний де­пу­тат 39-рі­чний Ігор Лу­цен­ко. — Це ва­жли­во, бо основ­на бо­роть­ба між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю то­чи­ться за уми лю­дей. Цей спи­сок не­ви­чер­пний. Хо­че­мо по­ча­ти з осіб, чия ан­ти­укра­їн­ська по­зи­ція не ви­кли­кає сум­ні­вів. Ра­ні­ше та­кі іні­ці­а­ти­ви в пар­ла­мен­ті про­хо­ди­ли важ­ко. За­раз у роз­па­лі пе­ред­ви­бор­на кам­па­нія. Лег­ше пе­ре­ко­на­ти й ко­лег-де­пу­та­тів, і дер­жав­ні уста­но­ви.

До­сі зва­н­ня на­ро­дних і за­слу­же­них ар­ти­стів не від­би­ра­ли ні в ко­го. Ме­ха­нізм у за­ко­но­дав­стві не про­пи­са­ний. Ма­є­мо ство­ри­ти пре­це­дент. Перш за все, це по­ка­же по­зи­цію дер­жа­ви. Не ду­маю, що тре­ба по­збу­ва­ти­ся си­сте­ми дер­жав­них на­го­род за­га­лом. Але за­раз во­ни зне­ці­не­ні.

— Ста­тус на­ро­дно­го чи за­слу­же­но­го ар­ти­ста пе­ред­ба­чає під­ви­ще­ну пен­сію, — го­во­рить по­ет Во­ло­ди­мир Ци­буль­ко, 54 ро­ки. — Укра­їн­ський на­род не по­ви­нен пла­ти­ти лю­дям, які пра­цю­ють на оку­пан­та. Ху­до­жній ке­рів­ник Лу­ган­сько­го те­а­тру Ми­хай­ло Го­лу­бо­вич спів­пра­цює з бо­йо­ви­ка­ми, до­сі є на­ро­дним ар­ти­стом. В Укра­ї­ні ба­га­то на­го­род отри­ма­ли ро­сі­я­ни. Це й Оле­ксандр Ма­лі­нін, і по­кій­ний Йо­сип Ко­бзон.

— Тре­ба го­во­ри­ти не про іме­на, а про ін­ший під­хід, — до­дає спів­ач- ка Ан­же­лі­ка РУДНИЦЬКА, 48 ро­ків. — Ме­ні не по­до­ба­є­ться ви­бір­ко­вість. Якщо за­ли­ша­є­мо си­сте­му звань, ма­є­мо чі­тко ро­зу­мі­ти кри­те­рії — за що їх да­є­мо чи зні­ма­є­мо.

Є ар­ти­сти, які по­стій­но ви­сту­па­ють пе­ред укра­їн­ськи­ми бій­ця­ми на Дон­ба­сі. Во­ни не про­сто пи­шуть пі­сні чи зу­стрі­ча­ю­ться з лю­дьми, а є по­се­ре­дни­ка­ми між мир­ною і фрон­то­вою ча­сти­на­ми кра­ї­ни. Це му­зи­кан­ти Бо­рис Се­ва­стья­нов, Та­рас То­по­ля, Іри­на Ба­рам­ба, Оле­ксандр Яр­мак. А ще пи­сьмен­ни­ки, акто­ри. Їздять ту­ди не за­ра­ди звань. Це їхній вне­сок в укра­їн­ську пе­ре­мо­гу, на­бли­же­н­ня ми­ру. Ма­є­мо від­зна­ча­ти ар­ти­стів за вне­сок пе­ред дер­жа­вою, а не за ви­слу­гою ро­ків на сце­ні.

У сі­чні 2018-го ві­це-прем’єр В’яче­слав Ки­ри­лен­ко за­про­по­ну­вав ство­ри­ти ре­єстр ари­стів, які га­стро­лю­ють у Ро­сії. І зо­бов’яза­ти їх спла­чу­ва­ти вій­сько­вий збір.

Укра­їн­ський на­род не по­ви­нен пла­ти­ти лю­дям, які пра­цю­ють на оку­пан­та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.