Від бо­йо­ви­ків звіль­ни­ли се­ло на Дон­ба­сі

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юлія ПАСІЧНИК

Се­ло Ві­кто­рів­ка Вол­но­ва­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні звіль­ни­ли від бо­йо­ви­ків Си­ли спе­ці­аль­них опе­ра­цій Зброй­них сил Укра­ї­ни. Про­су­ну­ли­ся на 1,2 км. Ро­змі­ну­ва­ли під­хо­ди з укра­їн­сько­го бо­ку, обла­дна­ли по­зи­ції.

Май­же вся те­ри­то­рія се­ла вти­ка­на мі­на­ми ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва. Се­ред них — про­ти­пі­хо­тні мі­ни ПМН-2, за­бо­ро­не­ні Же­нев­ською кон­вен­ці­єю. Зна­йшли су­хі пай­ки, ви­го­тов­ле­ні в ро­сій­ських Пер­мі та Мо­скві, та боє­при­па­си із за­тер­тим мар­ку­ва­н­ням.

До вій­ни у Ві­кто­рів­ці про­жи­ва­ли 80 лю­дей. Із по­ча­тком ро­сій­ської агре­сії з се­ла ви­їха­ла тре­ти­на ме­шкан­ців.

— За­ли­ши­ли се­ло, бо оку­пан­ти за­хо­ди­ли до бу­дин­ків, гра­бу­ва­ли і три­ма­ли мі­сце­вих у стра­ху, — по­ві­до­ми­ли в шта­бі Опе­ра­ції об’єд­на­них сил. — По­тім бо­йо­ви­ки хо­ва­ли­ся в по­ки­ну­тих ха­тах і звід­ти об­стрі­лю­ва­ли по­зи­ції укра­їн­ської ар­мії.

Це во­сьмий на­се­ле­ний пункт, звіль­не­ний від оку­пан­тів з по­ча­тку ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.