У НОМЕРІ ЗА 11 ЖОВ­ТНЯ

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

”Ли­ше прав­да зво­ру­шує лю­дей” Шарль АЗНАВУР, шан­со­ньє, ком­по­зи­тор, по­ет ”За ро­ки пі­сля Май­да­ну ми ста­ли силь­ні­ші та злі­ші. Пе­ре­тво­ри­ли­ся з по­ті­шних хо­хлів на зло­бних бан­де­рів­ців, яких кра­ще не чі­па­ти” Оле­ксій КОВЖУН, по­лі­ти­чний кон­суль­тант ”Ро­сія від­мо­ви­ться від Дон­ба­су й Кри­му. Але тіль­ки то­ді, ко­ли осла­бне оста­то­чно” Во­ло­ди­мир ВЕСЬОЛКІН, ке­рів­ник вій­сько­во­ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції се­ли­ща Зай­це­ве на До­неч­чи­ні ”Ко­ли при­йшла ра­дян­ська вла­да, львів’яни спо­ча­тку ві­ри­ли мо­ска­лям. Але за три дні в мі­сті ста­ли зни­ка­ти лю­ди. То­ді по­ча­ло ді­я­ти під­пі­л­ля” Пе­тро ФРАНКО, ко­ли­шній по­літв’язень, пи­сьмен­ник ”Про­бле­ма в то­му, що укра­їн­ці ще не ви­зна­чи­ли­ся, хто ми та­кі, якою має бу­ти країна, ку­ди ру­ха­є­мо­ся, що хо­че­мо, а що — ка­те­го­ри­чно ні. Го­лов­ною цін­ні­стю про­тя­гом сто­літь бу­ло ви­жи­ва­н­ня. Цей ін­стинкт пра­цює до­сі. На­віть у по­лі­ти­ків, ду­же не бі­дних лю­дей. То­му по­тре­ба в куль­ту­рі низь­ка. По­тяг до неї з’яви­ться, ко­ли на­їмо жир­ку, по­жи­ве­мо спо­кій­но хо­ча б ро­ків 10” Аль­берт ЦУКРЕНКО, му­зи­кант ”Ма­тір при­во­ди­ла до­до­му ко­хан­ців, а си­на від­прав­ля­ла но­чу­ва­ти на ки­лим­ку в під’їзді” Ген­на­дій МОХНЕНКО, про­те­стант­ський свя­ще­ник ”Лю­бов — осно­ва будь-якої спра­ви. Без неї ні­чо­го не ви­йде” Мон­сер­рат КАБАЛЬЄ, опер­на спів­а­чка

Пе­ред­пла­тний ін­декс 37278 Вар­тість пе­ред­пла­ти — 57 грн 50 ко­пі­йок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.