Ви­бу­ха­ли ві­сім скла­дів

Gazeta po-ukrainsky - - ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ ПІД ІЧНЕЮ -

Із 1991 ро­ку в Укра­ї­ні ста­ли­ся 10 ве­ли­ких по­жеж на во­сьми скла­дах із боє­при­па­са­ми. За­ги­ну­ли 10 лю­дей. Три­чі го­рів ар­се­нал Зброй­них сил бі­ля Но­во­бог­да­нів­ки Ме­лі­то­поль­сько­го ра­йо­ну За­по­різь­кої обла­сті. Во­стан­нє — 27 сер­пня 2006-го. 22 ве­ре­сня то­рік за­го­рі­ли­ся скла­ди по­бли­зу се­ла Но­во­я­ни­соль Ні­коль­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні, за 34 км від Ма­рі­у­по­ля. При­чи­ною ста­ла су­ха тра­ва, що зайня­ла­ся. 28 ве­ре­сня 2017-го ви­бу­хнув 48-й ар­се­нал Мі­н­обо­ро­ни в рай­цен­трі Ка­ли­нів­ка на Він­нич­чи­ні. Там збе­рі­га­ли 188 тис. боєприпасів — най­біль­ше в Укра­ї­ні. Ева­ку­ю­ва­ли май­же 30 тис. лю­дей. Во­гонь га­си­ли по­над дві до­би. Та­кож го­рі­ли скла­ди в Ба­хму­ті на До­неч­чи­ні, у се­лі Цві­то­ха Сла­вут­сько­го ра­йо­ну на Хмель­нич­чи­ні, в рай­цен­трах Ло­зо­ва й Ба­ла­клія Хар­ків­ської обла­сті. Де­то­ну­вав тим­ча­со­вий склад із боє­при­па­са­ми в рай­цен­трі Сва­то­ве на Лу­ган­щи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.