Від­пра­ви­ти Му­жен­ка у від­став­ку — ма­ло. Тре­ба при­тяг­ти йо­го до від­по­від­аль­но­сті

Gazeta po-ukrainsky - - ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ ПІД ІЧНЕЮ - Ан­ге­лі­на КОВАНДА

— Су­мар­но че­рез по­же­жі на скла­дах Укра­ї­на вже втра­ти­ла близь­ко по­ло­ви­ни всьо­го за­па­су стра­те­гі­чно­го озбро­є­н­ня, — го­во­рить вій­сько­вий екс­перт Олег ЖДАНОВ, 52 ро­ки. — Най­біль­ше обу­рює те, що Ічня — це не пер­ший ви­па­док. Та­ка ж си­ту­а­ція бу­ла зі скла­да­ми в Ба­ла­клії й Ка­ли­нів­ці.

Як по­же­жа на скла­ді боєприпасів в Ічні впли­не на на­шу обо­ро­но­зда­тність? Чо­го і скіль­ки втра­че­но?

— Тре­ба про­во­ди­ти ком­пле­ксний ау­дит із від­кри­т­тям ко­жної скри­ні. Ра­ху­ва­ти, що ви­бу­хну­ло, що ли­ши­лось. Що кон­че по­трі­бно вій­сько­вим. На цих скла­дах збе­рі­га­ли­ся та­кож боє­при­па­си, які вже бу­ли спи­са­ні й під­ля­га­ли ути­лі­за­ції. Во­ни на­ле­жать не Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни, а фір­мі ”ТАСКО”. Во­на за­йма­є­ться ути­лі­за­ці­єю на мі­сці збе­рі­га­н­ня.

Ко­го по­ка­ра­ли за по­пе­ре­дні ви­пад­ки в Мі­н­обо­ро­ни, Ген­шта­бі?

— Що­до ви­со­ко­го ке­рів­ни­цтва ін­фор­ма­ції не­має. Хо­ча мо­же бу­ти і кри­мі­наль­не, і адмі­ні­стра­тив­не про­ва­дже­н­ня — че­рез зав­да­н­ня дер­жа­ві ве­ли­ких зби­тків. Ві­до­мо, що по­са­ди­ли вар­то­во­го, який був на по­сту під час ви­бу­хів у мі­сті Сва­то­ве. Однак всі чу­до­во ро­зу­мі­ють, що на ньо­го про­сто по­ві­си­ли чу­жі грі­хи. Не він від­по­від­ав за на­ле­жне збе­рі­га­н­ня боєприпасів. Та­кож за по­же­жі в Ка­ли­нів­ці один ма­йор за­пла­тив штраф.

В ар­мії, як у дер­жа­ві, діє кру­го­ва по­ру­ка. То­му не по­ка­ра­ний жо­дний ке­рів­ник.

Ка­жуть, на­чаль­ник Ген­шта­бу Ві­ктор Му­жен­ко має по­да­ти у від­став­ку, бо ві­дом­ство не за­по­бі­гає ін­ци­ден­там на скла­дах.

— Від­пра­ви­ти Му­жен­ка у від­став­ку — ма­ло. Тре­ба при­тяг­ти йо­го до від­по­від­аль­но­сті. У будь-якій ци­ві­лі­зо­ва­ній кра­ї­ні в ра­зі над­зви­чай­но­го ви­пад­ку та­ко­го ха­ра­кте­ру зав­жди пи­та­ють з ке­рів­ни­ка. Він по­ка­зав се­бе як про­фне­при­дат- ний на­чаль­ник Ген­шта­бу. Дер­жа­ва че­рез йо­го ха­ла­тність за­зна­ла сер­йо­зних зби­тків. За ви­ня­тком Сва­то­во­го, де на час ви­бу­хів три­ва­ли бо­йо­ві дії, це вже тре­тій склад і че­твер­та по­же­жа. Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни Сер­гій Па­шин­ський ска­зав, що та­ким чи­ном втра­ти­ли озбро­є­н­ня на мі­льярд до­ла­рів.

500 міль­йо­нів гри­вень ви­ді­ли­ли цьо­го­річ на ар­се­на­ли збе­рі­га­н­ня боєприпасів. Чи ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють ці гро­ші? — Тре­ба пе­ре­ві­ря­ти, скіль­ки ко- штів осво­ї­ли і на що кон­кре­тно. Є чі­тка ін­стру­кція про збе­ре­же­н­ня боєприпасів на скла­дах. Її ви­ко­на­н­ня не ви­ма­гає міль­йон­них за­трат. Ба­зу мо­жна від­но­ви­ти си­ла­ми ін­же­нер­но-са­пер­но­го ба­таль­йо­ну. При­ве­сти в нор­му по­же­жні во­до­йми й про­ти­по­же­жні сму­ги. По­бу­ду­ва­ти нор­маль­ні ви­шки і до­ро­ги. Сфор­му­ва­ти під­роз­ді­ли з вар­то­вих со­бак. По­ста­ви­ти зе­ні­тні ку­ле­ме­ти та си­гналь­ні мі­ни. Це про­пи­са­но в ста­ту­ті.

Крім не­до­ста­тньо­го фі­нан­су­ва­н­ня, які клю­чо­ві при­чи­ни то­го, що не вда­є­ться за­по­біг­ти по­ді­бним ви­пад­кам?

— По-пер­ше — без­кар­ність, що по­ро­джує ха­ла­тність. Ке­рів­ник ба­зи в Ба­ла­клії Сер­гій Крав­чен­ко від­но­вив­ся на по­са­ді. Ще й ви­ма­гає че­рез суд від­шко­ду­ва­н­ня за час, ко­ли не пра­цю­вав. По-дру­ге — ко­ру­пцій­на скла­до­ва. Не ви­клю­чаю, що по­же­жу ор­га­ні­зу­ва­ли, щоб при­хо­ва­ти не­до­ста­чу на скла­ді.

Ке­рів­ник ба­зи в Ба­ла­клії Крав­чен­ко від­но­вив­ся на по­са­ді

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.