Ви­хо­ва­те­ля са­на­то­рію зви­ну­ва­ти­ли в по­бит­ті ді­тей

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­на БОВА

”У Ве­ли­ко­жван­чи­цько­му обла­сно­му ди­тя­чо­му пуль­мо­но­ло­гі­чно­му са­на­то­рії на Хмель­нич­чи­ні ви­хо­ва­тель бив ді­тей”, — пи­ше упов­но­ва­же­ний пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з прав ди­ти­ни 46-рі­чний Ми­ко­ла КУЛЕБА у ”Фейс­бу­ку”.

До ньо­го звер­ну­ла­ся ма­ти хло­пця. Її си­на по­би­ли ра­зом із чо­тир­ма ін­ши­ми 5 жов­тня. Ре­шта ді­тей під­твер­джу­ють це.

— Хло­пчик із са­на­то­рію за­те­ле­фо­ну­вав ма­те­рі. Роз­ка­зав, як утік від ви­хо­ва­те­ля. Щоб за­спо­ко­ї­ти ді­тей, які ”роз­гу­ля­ли­ся” пе­ред сном, той по­чав би­ти їх но­га­ми по но­гах і по­ти­ли­ці. А по­тім зму­сив сто­я­ти на ко­лі­нах облич­чям до сті­ни з під­ня­ти­ми ру­ка­ми, — го­во­рить Кулеба. — Ма­лий утік, але встиг зро­би­ти фо­то. Жін­ка вран­ці при­ї­ха­ла за си­ном.

Ми­ко­ла Кулеба звер­нув­ся до Хмель­ни­цької обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції з ви­мо­гою про­ве­сти роз­слі­ду­ван- ня і ком­пле­ксно пе­ре­ві­ри­ти за­клад.

Прі­зви­ща ви­хо­ва­те­ля не на­зи­ва­ють. Йо­го від­сто­ро­ни­ли від ро­бо­ти. Він на­пи­сав за­яву на звіль­не­н­ня. Ка­же, роз­бо­ро­няв ді­тей, які би­ли­ся.

— Ді­ти ні­би­то ін­сце­ну­ва­ли все це. І сфо­то­гра­фу­ва­ли, — ка­же пер­ший за­сту­пник го­ло­ви обла­сної ра­ди Не­о­ні­ла Ан­дрій­чук. — Ми очі­ку­є­мо до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції. Її най­ближ­чим ча­сом має під­го­ту­ва­ти ко­мі­сія. Якщо ж під­твер­ди­ться, що до ді­тей за­сто­со­ву­ва­ли си­лу чи ін­ші жорс­ткі ме­то­ди, при­йма­ти­ме­мо ка­дро­ві рі­ше­н­ня.

Ко­ле­ги ка­жуть, ви­хо­ва­тель — пе­да­гог із ба­га­то­рі­чним ста­жем. До ді­тей ста­вив­ся до­бре.

За­клад пе­ре­ві­ряє слу­жба у спра­вах ді­тей та обла­сний де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я. Пра­во­охо­рон­ці від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Ви­хо­ва­те­ля за мор­ду­ва­н­ня і по­бої мо­жуть ув’язни­ти на п’ять ро­ків.

Ви­хо­ва­тель ди­тя­чо­го са­на­то­рію на Хмель­нич­чи­ні зму­шу­вав ді­тей сто­я­ти на ко­лі­нах, аби во­ни за­спо­ко­ї­ли­ся пе­ред сном. Про це роз­по­вів один із ви­хо­ван­ців за­кла­ду, яко­му вда­ло­ся зро­би­ти фо­то і вте­кти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.