Ро­згра­бу­ва­ли хра­ми ба­пти­стів

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

У Лу­ган­ську бо­йо­ви­ки за­бо­ро­ни­ли ді­яль­ність усіх ре­лі­гій­них груп, крім пра­во­слав­ної церкви. Рі­ше­н­ня ухва­ли­ла так зва­на на­ро­дна ра­да ЛНР. 28 ве­ре­сня роз­гро­ми­ли остан­ню цер­кву Все­укра­їн­сько­го со­ю­зу ба­пти­стів. Зви­ну­ва­ти­ли у впли­во­ві на при­хо­жан пси­хо­тро­пни­ми пре­па­ра­та­ми. Крім Московського патріархату, у Лу­ган­ську про­дов­жує ді­я­ти ка­фе­драль­ний со­бор Лу­ган­ської єпар­хії Ки­їв­сько­го патріархату. Храм від­ві­ду­ють май­же 50 при­хо­жан. Слу­жить один свя­ще­ник. Ін­ші ре­лі­гій­ні гро­ма­ди ро­зі­гна­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.