У су­бо­ту й не­ді­лю го­тує сні­дан­ки

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА -

У Ро­ма­на Без­смер­тно­го із дру­жи­ною Те­тя­ною на двох є че­тве­ро ді­тей. Стар­ші — Лі­лія і Вла­ди­слав. І мо­лод­ші — двій­ня­та 6-рі­чні Єли­за­ве­та й Ана­ста­сія. — Ля­гаю, як пра­ви­ло, пі­сля пер­шої но­чі. До­ки ді­тей вкла­де­мо, — ка­же Ро­ман Пе­тро­вич. — Про­ки­да­ю­ся о шо­стій. У су­бо­ту й не­ді­лю го­тую сні­дан­ки. А в бу­дні — ко­ли я, ко­ли Та­ня. За­ле­жить від то­го, що тре­ба го­ту­ва­ти. Як на­ро­ди­ли­ся дів­ча­тка, дав со­бі сло­во — не бу­де так, як зі стар­ши­ми. Ми фа­кти­чно ви­ро­сти­ли ді­тей, і во­ни нас не зна­ли. На­ма­га­ю­ся яко­мо­га біль­ше бу­ти з донь­ка­ми. По­га­но, ко­ли ба­тьки в роз’їздах. То­му рі­ше­н­ня про пре­зи­дент­ську кам­па­нію при­ймав не­лег­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.