Кіль­ка по­ко­лінь ви­ро­сло на угор­ських чи ро­сій­ських се­рі­а­лах

ФІЛЬМ ”КІБОРГИ” ПОКАЖУТЬ У ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Іван СТОЛЯРЧУК

— У ди­тин­стві їздив до ба­бу­сі на Тер­но­піль­щи­ну. На ви­хі­дних у се­лі по­ка­зу­ва­ли кі­но. У ці дні бу­ло зна­чно мен­ше тих, хто звер­тав­ся до чар­ки. Бо­яв­ся, що в кол­го­спно­му кі­но­те­а­трі не ви­ста­чить місць, — ка­же актор 36-рі­чний Ро­ман ЯСИНОВСЬКИЙ. Зі­грав бій­ця з по­зив­ним ”Гід” у во­єн­ній дра­мі про за­хи­сни­ків До­не­цько­го ае­ро­пор­ту ”Кіборги”. Пред­став­ля­ти­ме кар­ти­ну на Днях укра­їн­сько­го кі­но в мі­сті Бе­ре­го­ве на За­кар­пат­ті. Про­хо­дять із 10 по 14 жов­тня в мі­сько­му бу­дин­ку куль­ту­ри.

— У Бе­ре­го­во­му не­дав­но від­був­ся ін­ци­дент з угор­ським кон­су­лом, який не­за­кон­но роз­да­вав мі­сце­вим па­спор­ти сво­єї кра­ї­ни, — про­дов­жує Ясиновський. — Де­кіль­ка по­ко­лінь за­кар­па­тців ви­ро­сло на угор­ських чи ро­сій­ських се­рі­а­лах. По­ба­чив­ши своє кі­но, змо­жуть зро­зу­мі­ти, що укра­їн­ці — теж на­ція, а не при­да­ток до ін­шої дер­жа­ви.

В Укра­ї­ні ли­ше 500 кі­но­за­лів у 200 кі­но­те­а­трах. Це над­зви­чай­но ма­ло. 80 від­со­тків укра­їн­ців не ма­ють до них до­сту­пу. Жи­те­лям не­ве­ли­ких міст та се­лищ тре­ба по­до­ла­ти де­ся­тки кі­ло­ме­трів, аби по­ди­ви­ти­ся но­вий фільм у кі­но­те­а­трі. Ме­ні по­до­ба­є­ться пра­кти­ка, за­по­ча­тко­ва­на у фран­цузь­ких мі­стах. У не­бла­го­по­лу­чних районах вла­да від­кри­ває кі­но­зал, те­атр або гар­ну шко­лу. По­сту­по­во в цю мі­сце­вість по­чи­на­ють пе­ре­їжджа­ти лю­ди з ін­ших ча­стин мі­ста. Це стає по­штов­хом для роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри.

У гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку Дні укра­їн­сько­го кі­но про­йшли у Вер­хо­ви­ні на Іва­но-Фран­ків­щи­ні.

— Вра­же­ні успі­хом мі­сце­ві де­пу­та­ти іні­ці­ю­ва­ли по­бу­до­ву в се­ли­щі су­ча­сно­го кі­но­те­а­тру, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор фе­сти­ва­лю ”Мо­ло­дість” Ан­дрій Хал­па­хчі, 68 ро­ків.

— По­ба­чи­ли в цьо­му та­кож еко­но­мі­чний зиск. Фільм ”Кіборги” ми по­ка­зу­ва­ли в шкіль­но­му за­лі на 300 місць. При­йшло пів­ти­ся­чі гля­да­чів. За­га­лом про­ве­ли чо­ти­ри се­ан­си за­мість одно­го за­пла­но­ва­но­го.

Ме­та на­шо­го про­е­кту — звер­ну­ти ува­гу укра­їн­сько­го су­спіль­ства на не­об­хі­дність від­нов­ле­н­ня кі­но­те­а­трів у ма­лень­ких мі­стах і се­лах. У Вер­хо­ви­ні до ме­не на ву­ли­ці пі­ді­йшла жін­ка. Ска­за­ла: ”Що вам по­да­ру­ва­ти, мо­же, ялин­ку? Ви та­ке свя­то нам при­ве­зли”.

В укра­їн­сько­му кі­но тре­ба ство­рю­ва­ти зі­рок. Ре­жи­сер­ська ро­бо­та для гля­да­ча не так по­мі­тна, як актор­ська. Укра­їн­ці вже че­ка­ють на прем’єрах ви­ко­нав­ців го­лов­них ро­лей, хо­чуть бра­ти в них ав­то­гра­фи. Ра­ні­ше на­віть у те­ле­се­рі­а­лах зні­ма­ли­ся ви­ня­тко­во ро­сі­я­ни.

У су­сі­дній Поль­щі збо­ри ві­тчи­зня­них кі­но­хі­тів ся­га­ють 20 міль­йо­нів до­ла­рів (560 млн грн. — ГПУ). Цьо­му спри­я­ють як роз­ви­ну­та ме­ре­жа кі­но­за­лів на­віть у най­мен­ших мі­стах, так і ство­ре­н­ня ре­гіо­наль­них кі­но­фон­дів. У Поль­щі їх 12. Фі­нан­су­ють зйом­ки в то­му чи­слі іно­зем­них кар­тин у сво­їй мі­сце­во­сті. Зав­жди при­єм­но на ши­ро­ко­му екра­ні по­ба­чи­ти рі­дні кра­є­ви­ди. В Укра­ї­ні по­ки ли­ше на Львів­щи­ні ство­ри­ли свій кі­но­фонд. А во­ни є май­же в ко­жній єв­ро­пей­ській кра­ї­ні.

Крім філь­му ”Кіборги”, на Днях укра­їн­сько­го кі­но в Бе­ре­го­во­му покажуть фільм-каз­ку ”Сто­ро­жо­ва за­ста­ва”, пов­но­ме­тра­жний муль­тфільм ”Ви­кра­де­на прин­це­са: Ру­слан і Лю­дми­ла”, істо­ри­чну дра­му ”Чу­жа мо­ли­тва”. Оста­н­ня роз­по­від­ає про крим­ську та­тар­ку, яка хо­ва­ла єв­рей­ських ді­тей від на­ци­стів і по­стра­жда­ла від ста­лін­ських ре­пре­сій. На по­каз стрі­чки при­їде ви­ко­на­ви­ця го­лов­ної ро­лі Оле­на Гри­цай.

16–20 жов­тня Дні укра­їн­сько­го кі­но прой­дуть у мі­сті Сто­ро­жи­нець Чер­ні­ве­цької обла­сті. До кін­ця ро­ку фе­сти­валь пла­нує від­ві­да­ти ще 12 міст.

За­кар­па­тці зро­зу­мі­ють, що ми — теж на­ція

Актор Ка­сай Та­ка­хі­са (лі­во­руч) зняв­ся в укра­їн­ській ко­ро­тко­ме­траж­ці ”Дя­кую”. Грає япон­сько­го про­фе­со­ра, який у Льво­ві за­пі­зню­є­ться на по­тяг і ви­рі­шує са­мо­туж­ки ді­ста­ти­ся Ки­є­ва. Ман­друє че­рез Кар­па­ти та Оде­су. З укра­їн­ських слів знає ли­ше ”дя­кую”. Кар­ти­ну покажуть на Днях укра­їн­сько­го кі­но в Бе­ре­го­во­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.