Най­до­рож­чо­го укра­їн­сько­го фут­бо­лі­ста за­кли­ка­ли спіл­ку­ва­ти­ся рі­дною мо­вою

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА - М. П.

Це по­трі­бно тво­їм си­нам, Іва­но­ві й Да­ни­лу

Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту у спра­вах ЗМІ ки­їв­сько­го фут­боль­но­го клу­бу ”Ди­на­мо” 58-рі­чний Ми­ко­ла НЕСЕНЮК опри­лю­днив звер­не­н­ня до фут­бо­лі­ста 28-рі­чно­го Ан­дрія ЯРМОЛЕНКА, який грає за ”Вест Гем Юнай­тед” у Лон­до­ні. У ньо­му ра­дить спіл­ку­ва­ти­ся з укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми рі­дною мо­вою.

”Ме­не при­єм­но вра­зи­ло твоє ін­терв’ю пі­сля ма­тчу в Лі­вер­пу­лі. Коротко, по су­ті й по-ан­глій­ськи. Я зав­жди в те­бе ві­рив, — пи­ше Ми­ко­ла Несенюк у ”Фейс­бу­ку”. — Ти мо­ло­дець. Нор­маль­ний, по­ря­дний хло­пець, який до­сяг успі­ху зав­дя­ки та­лан­ту і пра­ці. Ан­дрію, ти щи­рий па­трі­от Укра­ї­ни — без зай­вих слів. Ти є при­кла­дом для ді­тей та юна­ків, і це ти теж зна­єш. То чо­му ж ти го­во­риш з укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми ро­сій­ською? Чо­му не го­во­риш рі­дною, яку чу­до­во зна­єш. Ро­змов­ляй із бри­тан­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми ан­глій­ською, а з на­ши­ми — укра­їн­ською. Це ж так про­сто і при­ро­дно. Це по­трі­бно не нам, це по­трі­бно то­бі! По­трі­бно тво­їм си­нам Іва­но­ві й Да­ни­лу, які жи­ти­муть пі­сля нас у силь­ній, мо­гу­тній і про­цві­та­ю­чій Укра­ї­ні”.

Ан­дрій Яр­мо­лен­ко — один із най­до­рож­чих укра­їн­ських фут­бо­лі­стів. По­чи­на­ю­чи з 2009-го грає за на­ціо­наль­ну збір­ну. Про­тя­гом 10 ро­ків ви­сту­пав за ки­їв­ське ”Ди­на­мо”. Із ли­пня грає в Лон­до­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.