Те­ле­ве­ду­ча від­мо­ви­ла­ся пе­ре­йти на укра­їн­ську мо­ву

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА - Оле­ксандр ГАНДЗІЙ

Прийня­ти ро­сій­ську як дру­гу дер­жав­ну — це як прийня­ти Мо­скву дру­гою сто­ли­цею. Я ка­те­го­ри­чно про­ти. Мо­ва дер­жав­на має за­ли­ша­ти­ся одна. Ре­шта — мо­ви на­ціо­наль­них мен­шин Ан­дрій Кур­ков, 57 ро­ків, пи­сьмен­ник

Пи­сьмен­ни­ця 49-рі­чна Ла­ри­са НІЦОЙ за­ли­ши­ла пря­мий ефір про­гра­ми ”Ве­ли­кий вів­то­рок” на те­ле­ка­на­лі ”Ньюз ван” че­рез від­мо­ву ве­ду­чої 30-рі­чної Ді­а­ни ПАНЧЕНКО пе­ре­хо­ди­ти на укра­їн­ську мо­ву. Та по­ча­ла спіл­ку­ва­ти­ся ро­сій­ською.

— Я не зов­сім зро­зумі­ла, ку­ди я при­йшла. Ме­ні ні­хто не го­во­рив, що це ка­нал на­ціо­наль­ної мен­ши­ни, — обу­ри­лась у сту­дії Ла­ри­са Ніцой. — Якщо у вас за­галь­но­на­ціо­наль­ний ка­нал, я б по­про­си­ла вас го­во­ри­ти укра­їн­ською.

— Ви не бу­де­те вка­зу­ва­ти ме­ні, якою мо­вою го­во­ри- ти, — від­по­ві­ла жур­на­ліс­тка. — Цей про­ект ми ве­де­мо ро­сій­ською. Кон­сти­ту­ція не за­бо­ро­няє нам це ро­би­ти, ви теж не мо­же­те.

Ефір про­дов­жи­ли без Ла­ри­си Ніцой з ін­ши­ми го­стя­ми про­гра­ми.

”Я ли­ше по­про­си­ла до­три­му­ва­ти­ся за­ко­ну. А жур­на­ліс­тка у від­по­відь вчи­ни- ла скан­дал, обі­зва­ла і про­я­ви­ла зне­ва­гу, — на­пи­са­ла на­сту­пно­го дня на сво­їй сто­рін­ці в со­цме­ре­жі пи­сьмен­ни­ця. — Ви­яв­ля­є­ться, за­про­по­ну­ва­ти спіл­ку­ва­ти­ся укра­їн­ською — це не­су­сві­тнє хам­ство. Тож не обра­жай­те­ся, що вас об­плю­ють і обі­звуть. Са­мі нар­ва­ли­ся”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.