Пу­хли­ну го­лов­но­го моз­ку ви­да­ли­ли че­рез ніс

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Та­ї­са ОЛІЙ­НИК

МРТ по­ка­за­ло ве­ли­че­зну пу­хли­ну роз­мі­ром із се­ре­днє яблу­ко

— Звер­нув­ся до на­шої клі­ні­ки 35-рі­чний чо­ло­вік зі Льво­ва. Про­тя­гом ро­ку у ньо­го на­стіль­ки по­гір­шив­ся зір, що міг чи­та­ти ли­ше ве­ли­кі лі­те­ри, — роз­по­від­ає Ігор Ку­рі­лець із Між­на­ро­дно­го цен­тру ней­ро­хі­рур­гії.

— Спо­ча­тку він пі­шов до офталь­мо­ло­гів, — про­дов­жує. — Ті по­ди­ви­ли­ся і ска­за­ли, що із зо­ром усе нор­маль­но. Від­пра­ви­ли чо­ло­ві­ка на ма­гні­тно-ре­зо­нан­сну то­мо­гра­фію. МРТ по­ка­за­ло пу­хли­ну зав­біль­шки із се­ре­днє яблу­ко, яка ти­сну­ла на зо­ро­ві нер­ви. На­зи­ва­є­ться аде­но­ма гі­по­фі­за. Во­на ча­сто бу­ває ма­лень­ка, але не в цьо­му ви­пад­ку. Якщо та­ку не опе­ру- ва­ти, це при­зве­де до не­ми­ну­чої слі­по­ти.

Ви­да­ли­ти пу­хли­ну укра­їн­ським ней­ро­хі­рур­гам до­по­ма­га­ли аме­ри­кан­ські лі­ка­рі Люк То­мич і Джон Форбс. Про­тя­гом двох ти­жнів во­ни про­во­ди­ли кон­суль­та­ції та ро­би­ли опе­ра­ції в Між­на­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії.

— Є кіль­ка під­хо­дів, як ви­да­ли­ти аде­но­му гі­по­фі­за. Один із них нам по­ка­зав Джон Форбс, — ка­же Ку­рі­лець. — Но­вим ме­то­дом є ен­до­ско­пі­чне ви­да­ле­н­ня пу­хли­ни че­рез ніс. Ці опе­ра­ції є мі­ніін­ва­зив­ни­ми. До­зво­ля­ють не ви­ко­ну­ва­ти тре­па­на­ції че­ре­па і не трав­му­ва­ти до­да­тко­во мо­зок.

Та­кі хі­рур­гі­чні втру­ча­н­ня є ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чни­ми. По­тре­бу­ють де­кіль­кох ви­дів ен­до­ско­пів, по­дов­же­них мі­кро­ін­стру­мен­тів.

— Це пра­виль­ний під­хід до пу­хли­ни, оскіль­ки аде­но­ма гі­по­фі­за роз­та­шо­ва­на під нер­ва­ми. Опе­ру­ва­ти по­чи­на­є­мо зни­зу че­рез ніс, ви­хо­ди­мо на пу­хли­ну і звіль­ня­є­мо зо­ро­ві нер­ви.

Опе­ра­ція три­ва­ла 6 год. Пі­сля неї зір па­ці­єн­та одра­зу по­кра­щив­ся.

— Ко­ли є та­ка пу­хли­на, зво­лі­ка­ти не мо­жна. Зо­ро­ві нер­ви чу­тли­ві. Втра­че­ний зір на­віть пі­сля ви­да­ле­н­ня аде­но­ми мо­же не від­но­ви­ти­ся, — до­дає Ку­рі­лець.

Кон­суль­та­ції в Між­на­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії від­бу­ва­ю­ться за жи­вою чер­гою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.