На за­мі­тку

Groshi - - Новини -

НБУ ввів еле­ктрон­ний під­пис

17 сер­пня 2017 ро­ку на­бу­ло чин­но­сті по­ло­же­н­ня НБУ про за­сто­су­ва­н­ня еле­ктрон­но­го під­пи­су у бан­ків­ській си­сте­мі Укра­ї­ни. До­ку­мент ви­зна­чає ви­ди еле­ктрон­но­го під­пи­су, ви­мо­ги що­до їх за­сто­су­ва­н­ня, до ство­ре­н­ня та збе­рі­га­н­ня еле­ктрон­них до­ку­мен­тів. НБУ очі­кує, що но­ві пра­ви­ла до­по­мо­жуть зни­зи­ти кін­це­ву вар­тість по­слуг для клі­єн­тів, а та­кож під­ви­щи­ти якість і швид­кість об­слу­го­ву­ва­н­ня бан­ка­ми сво­їх клі­єн­тів. Ра­ні­ше НБУ до­зво­лив ко­мер­цій­ним бан­кам фор­му­ва­ти кре­ди­тну до­ку­мен­та­цію по­зи­чаль­ни­ка з еле­ктрон­них до­ку­мен­тів, які за­ві­ре­ні еле­ктрон­ним ци­фро­вим під­пи­сом. Це дає мо­жли­вість про­во­ди­ти пов­ні­стю ди­стан­цій­ну ви­да­чу кре­ди­тів. чі­тко­го ме­ха­ні­зму роз­ра­хун­ку та­ких до­хо­дів та спла­ти з них ПДФО. За де­таль­ни­ми роз’ясне­н­ня­ми «Гро­ші» звер­ну­ли­ся у про­філь­ний ко­мі­тет пар­ла­мен­ту з по­да­тків і ми­тної по­лі­ти­ки, а та­кож до юри­стів. Фонд дер­жав­но­го май­на 16 і 18 сер­пня про­дав при­на­ле­жні дер­жа­ві па­ке­ти акцій трьох енер­го­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній. 25% акцій «ДТЕК До­не­цько­бл­енер­го» бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні на бір­жі «Ін­некс» за 144 млн. грн., а 25% акцій «Ки­ї­в­енер­го» та «ДТЕК За­хі­д­енер­го» – на ПФТС за 760 млн. грн. і 417 млн. грн. від­по­від­но. По­ку­пцем всіх трьох па­ке­тів ста­ла ком­па­нія Ornex, що вхо­дить до гру­пи СКМ, яка на­ле­жить бі­зне­сме­ну Рі­на­ту Ахме­то­ву. У той же час, за­пла­но­ва­ні на 15-16 сер­пня ау­кціо­ни з про­да­жу 25% акцій «Оде­са­о­бл­енер­го», «Дон­бас­енер­го» і «Су­ми­о­бл­енер­го» не від­бу­ли­ся че­рез від­су­тність за­явок. Крім цьо­го, ке­рів­ни­цтво ФДМ за­яви­ло про під­го­тов­ку до при­ва­ти­за­ції «Цен­тр­енер­го» – одні­єї з най­біль­ших енер­го­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній в Укра­ї­ні. До її скла­ду вхо­дять те­пло­ві еле­ктро­стан­ції «Ву­гле­гір­ська», «Змі­їв­ська» і «Три­піль­ська», прое­кт­на по­ту­жність яких ста­но­вить по­над 7600 МВТ. Про­даж па­ке­та в роз­мі­рі 78,3% акцій, які на­ле­жать у «Цен­тр­енер­го» дер­жа­ві, за­пла­но­ва­на на 2018 рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.