По­спі­ша­ють, але спі­зню­ю­ться

Groshi - - Новини -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів зав­зя­то бе­ре­ться за ре­фор­ми. Уряд до кін­ця ро­ку має на­мір до­мог­ти­ся збіль­ше­н­ня пен­сій, пе­ре­за­пу­ску си­стем охо­ро­ни здо­ров’я та осві­ти, роз­бло­ку­ва­н­ня про­да­жу сіль­го­сп­зе­мель. А ось про по­да­тко­ву, про пе­ре­за­пуск фон­до­во­го рин­ку по­ки що гу­чних но­вин не­має. А да­рем­но. Пав­ло Хар­ла­мов

Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман пе­ред від­кри­т­тям осін­ньої се­сії Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни за­явив, що са­ме ця се­сія по­вин­на ста­ти кро­ком на шля­ху фун­да­мен­таль­них ре­форм. Ка­бмін вніс у Ра­ду за­ко­но­про­ект про про­ве­де­н­ня ме­ди­чної та пен­сій­ної ре­форм (оби­дві роз­гля­да­ли­ся у пер­шо­му чи­тан­ні і на­віть про­го­ло­со­ва­ні). Не­хай і не з ко­ли­шньою швид­кі­стю, але в Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів пра­цю­ють над за­ко­но­про­е­ктом про зе­мель­ну ре­фор­му. Уряд має на­мір зру­ши­ти з мер­твої то­чки і при­ва­ти­за­цію – її рік за ро­ком про­ва­лю­ва­ли, але ось на­чеб­то зру­ши­ла с мі­сця.

Осві­та

У пер­ший же день сво­єї ро­бо­ти пі­сля лі­тніх ка­ні­кул, 5 ве­ре­сня, укра­їн­ські пар­ла­мен­та­рії під­три­ма­ли у дру­го­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект № 3491-д «Про осві­ту». Він пе­ред­ба­чає пе­ре­хід на 12-рі­чне шкіль­не на­вча­н­ня з 1 ве­ре­сня 2018 ро­ку. Це «дру­ге при­ше­стя» два­над­ця­ти­рі­чки, яка ді­я­ла з 2002 по 2010 рік. То­ді її ска­су­ва­ли че­рез зро­ста­н­ня бю­дже­тних ви­трат на на­вча­н­ня шко­ля­рів. Від­по­від­но до прийня­то­го за­ко­но­про­е­кту, шкіль­на осві­та бу­де скла­да­ти­ся з по­ча­тко­вої три­ва­лі­стю 4 ро­ки, ба­зо­вої се­ре­дньої три­ва­лі­стю 5 ро­ків і про­філь­ної се­ре­дньої осві­ти три­ва­лі­стю 3 ро­ки. Вчи­те­лям під­ні­муть зар­пла­ти. Що­прав­да, не в один мо­мент, а по­ета­пно. Мі­ні­маль­ні окла­ди бу­дуть ро­сти з 2018 по 2023 рік, і збіль­ша­ться до чо­ти­рьох про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів для пра­це­зда­тних осіб, що на да­ний мо­мент скла­дає тро­хи біль­ше 6,7 тис. грн. При цьо­му з 1 сі­чня 2017 ро­ку мі­ні­маль­на зар­пла­та вчи­те­лів без ка­те­го­рії зро­сла до 3280 грн. (з на­дбав­ка­ми – до 4800 грн.), а вчи­те­лів ви­щої ка­те­го­рії – до 6500 грн. Шко­ли зав­дя­ки ре­фор­мі отри­ма­ють біль­ше ав­то­но­мії. Во­ни змо­жуть са­мо­стій­но про­пи­су­ва­ти осві­тні про­гра­ми і скла­да­ти на­вчаль­ні пла­ни. Але Мі­но­сві­ти кон­тро­лю­ва­ти­ме якість на­вча­н­ня.

Пен­сій­ний ре­монт

Без­ліч су­пе­ре­чок і дис­ку­сій ви­кли­ка­ла пре­зен­то­ва­на ще на­ве­сні пен­сій­на ре­фор­ма. Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект № 6614 Вер­хов­на Ра­да прийня­ла у пер­шо­му чи­тан­ні 13 ли­пня. Як уже пи­са­ли «Гро­ші» (див. № 351 від 6 ли­пня 2017 ро­ку), з 1 жов­тня від­бу­де­ться під­ви­ще­н­ня пен­сій для 9 млн. пен­сіо­не­рів. І це, без­умов­но, до­бре для тих, хто ви­йшов на пен­сію 5–8 ро­ків то­му, і ні­якої від­чу­тної ін­де­кса­ції за цей час не отри­мав. Про­те ве­ли­ке роз­ча­ру­ва­н­ня че­кає на тих, хто ще пра­цює і роз­ра­хо­вує на без­бі­дну ста­рість у май­бу­тньо­му. Адже роз­мір пен­сії за­ле­жить не тіль­ки від зар­пла­ти, але й від ко­е­фі­ці­єн­та тру­до­во­го ста­жу. За­раз він ста­но­вить 1,35. З 2018 ро­ку уряд про­по­нує зни­зи­ти цей ко­е­фі­ці­єнт до 1. Че­рез це роз­мір пен­сій ско­ро­ти­ться десь на тре­ти­ну – до 35–45% до­хо­ду, який пен­сіо­нер отри­му­вав під час тру­до­вої ді­яль­но­сті. З 2028 ро­ку ви­хід на пен­сію бу­де пов­ні­стю прив’яза­ний до тру­до­во­го ста­жу. Лю­ди­на, яка від­пра­цю­ва­ла 35 ро­ків, змо­же ви­йти на пен­сію у 60 ро­ків, при ста­жі від 25 до 35 ро­ків – у 63 ро­ки, а якщо стаж

Ме­ди­ци­на

Ро­з­гля­не пар­ла­мент і па­кет за­ко­но­про­е­ктів про ме­ди­чну ре­фор­му. За­ко­но­про­ект № 6327 (у дру­го­му чи­тан­ні), до­ку­мен­ти № 6327-1 і № 6329-1. Ідея ме­дре­фор­ми за­ли­ша­є­ться не­змін­ною: гро­ші на­да­ва­ти­му­ться не на ліж­ко-мі­сця, а на на­да­н­ня кон­кре­тних ме­ди­чних по­слуг кон­кре­тно­му па­ці­єн­ту. Всю ме­ре­жу ме­дза­кла­дів в Укра­ї­ні роз­ді­лять на го­спі­таль­ні окру­ги. Ча­сти­на клі­нік увій­де до пер­шо­го рів­ня з на­да­н­ня ре­а­ні­ма­цій­ної і хі­рур­гі­чної до­по­мо­ги. Дру­гим рів­нем ста­нуть по­лі­клі­ні­ки та лі­кар­ні для ста­ціо­нар­но­го (в то­му чи­слі пла­но­во­го) лі­ку­ва­н­ня. За сло­ва­ми в.о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­ни Су­прун, вже у 2018 ро­ці в Укра­ї­ні по­чнуть пра­цю­ва­ти сі­мей­ні лі­ка­рі, до яких бу­дуть при­крі­плю­ва­ти­ся па­ці­єн­ти. При­чо­му по­слу­ги те­ра­пев­тів і про­фі­ла­кти­ки про­дов­жить спон­со­ру­ва­ти дер­жа­ва. Але ось яке лі­ку­ва­н­ня па­ці­єн­ти бу­дуть зму­ше­ні опла­чу­ва­ти са­мі або ра­зом із дер­жа­вою – до­сі не­ві­до­мо. Су­прун обі­цяє, що пе­ре­лік та­ких по­слуг з’яви­ться про­тя­гом 2018 ро­ку, і уто­чнює, що по­ло­ги, екс­тре­на до­по­мо­га у будь-яко­му ви­пад­ку за­ли­ша­ться без­ко­штов­ни­ми. А ось опла­та опе­ра­цій, швид­ше за все, бу­де за ко­штом па­ці­єн­тів. Одно­ча­сно пла­ну­є­ться ство­ре­н­ня На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’я (НСЗУ), яку якраз і на­ді­лять пра­вом роз­по­ді­ля­ти бю­дже­тні гро­ші на лі­ку­ва­н­ня.

Зем­ля і при­ва­ти­за­ція

По­обі­цяв Грой­сман по­вер­ну­ти­ся і до зе­мель­ної ре­фор­ми. Ще у ли­пні прем’єр по­ві­до­мив, що від­по­від­ний за­ко­но­про­ект пра­кти­чно го­то­вий. Го­лов­не пи­та­н­ня – зня­т­тя з 2018 ро­ку мо­ра­то­рію на про­даж сіль­го­сп­зе­мель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.