Дум­ки уча­сни­ків

Groshi - - Новини -

Во­ло­ди­мир Грой­сман, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Вже з 2017 ро­ку ми збіль­ши­ли зар­пла­ту вчи­те­лям на 50%. У 2018 ро­ці за­пла­но­ва­но чер­го­ве під­ви­ще­н­ня ще на 25%. Крім то­го, бу­де ви­ді­ле­но 1 млрд. грн. на те, щоб за­без­пе­чи­ти 1-4 кла­си по­ча­тко­вої шко­ли но­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми, да­ти ба­зу для роз­ви­тку ді­тей. З 1 жов­тня 2017 ро­ки від­бу­де­ться під­ви­ще­н­ня пен­сій. На­дбав­ка скла­де від 150 грн. до 2000 грн. І пі­сля цьо­го ми бу­де­мо про­во­ди­ти ін­де­кса­цію що­рі­чно. Та­кож під­го­ту­ва­ли змі­ни для бі­зне­су, які за­без­пе­чать еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня. Ми іні­ці­ю­є­мо низ­ку за­ко­но­про­е­ктів, які за­без­пе­чать по­яву до­вір­чих по­слуг. В то­му чи­слі, еле­ктрон­но-ци­фро­во­го під­пи­су та еле­ктрон­них сер­ві­сів для бі­зне­су, пе­ре­хід на єв­ро­пей­ські стан­дар­ти фі­нан­со­вої зві­тно­сті. Більш то­го, якщо по­ди­ви­ти­ся на стру­кту­ру по­да­тків, які сьо­го­дні пла­тить бі­знес, ми по­ба­чи­мо, що во­ни аб­со­лю­тно кон­ку­рен­тні. 18% по­да­тку на до­хо­ди фі­зо­сіб – це мі­ні­маль­на став­ка у по­рів­нян­ні з ба­га­тьма кра­ї­на­ми. Крім то­го, до 22% бу­ла змен­ше­на став­ка ЄСВ (з 2016 ро­ку – прим. ред.). Сьо­го­дні ва­жли­ві­ше не зни­жу­ва­ти по­да­тки, а по­бу­ду­ва­ти аде­ква­тну су­до­ву си­сте­му і за­без­пе­чи­ти про­даж не­стра­те­гі­чних дер­жав­них акти­вів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.