МВФ пра­гне по­зна­йо­ми­тись

Groshi - - Новини -

Пе­рі­од се­зон­но­го змі­цне­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти до­бі­гає кін­ця, по­сту­пив­шись у ве­ре­сні мі­сцем но­во­му трен­ду – за­ко­но­мір­ній де­валь­ва­ції. За два ти­жні (з 23 сер­пня до 8 ве­ре­сня) грив­ня на між­бан­ку про­сі­ла на 1,8% – до 26,08 грн./дол. Ще 29 сер­пня НБУ ви­ку­пив на ау­кціо­ні 32,2 млн. дол. за се­ре­дньо­зва­же­ним кур­сом 25,45 грн./дол. А вже 31 сер­пня він же був зму­ше­ний про­да­ти бан­кам 44,3 млн. дол. за кур­сом 25,68 грн. за до­лар, оскіль­ки по­пит був ви­бу­хо­вий. 5 ве­ре­сня НБУ зно­ву ви­йшов на ри­нок з про­да­жем – цьо­го ра­зу бан­ки отри­ма­ли 20,4 млн. дол. (50% су­ми за­явок) за се­ре­днім кур­сом 25,94 грн. за до­лар.

Що тра­пи­ло­ся?

При­чи­на роз­во­ро­ту до де­валь­ва­ції в пер­ші дні осе­ні – не ли­ше під­ви­ще­ний по­пит з бо­ку ім­пор­те­рів. Час­тко­во на си­ту­а­цію впли­ну­ла ва­лю­тна лі­бе­ра­лі­за­ція, яку про­вів Нац­банк у ли­пні-сер­пні. Адже в ли­пні з’яви­ла­ся по­ста­но­ва від 10.07.2017 № 61, де ска­за­но про мо­жли­вість до­стро­ко­во­го по­га­ше­н­ня кре­ди­тів, за­лу­че­них бан­ка­ми і бі­зне­сом у не­ре­зи­ден­тів (бу­ло за­бо­ро­не­но під час ва­лю­тної кри­зи). По­ста­но­вою від 22.08.2017 № 81 Нац­банк ска­су­вав обме­же­н­ня що­до отри­ма­н­ня фі­з­осо­ба­ми ва­лю­ти з вла­сних ра­хун­ків (ра­ні­ше не біль­ше за екві­ва­лент 250 тис. грн. на день), а бан­кам до­зво­лив ви­пуск не­і­мен­них де­по­зи­тних сер­ти­фі­ка­тів. Та­кож пев­ний тиск на курс чи­ни­ли ком­па­нії-ім­пор­те­ри – їм вже мо­жна ку­пу­ва­ти ва­лю­ту, на­віть ма­ю­чи на ра­хун­ках за­пас по­над 100 тис. дол. Та не ли­ше ці при­чи­ни ти­снуть на курс. Еко­но­мі­чно­го ди­ва 2017 ро­ку для Укра­ї­ни не ста­ло­ся, це вже оче­ви­дно і бі­зне­су, і гро­ма­дя­нам. По­пу­лі­сти про­ва­ли­ли по­да­тко­ву, аграр­ну і су­до­ву ре­фор­ми. А от­же, ін­ве­сти­цій ззов­ні не­має. І тренд на де­валь­ва­цію пре­ва­лю­ва­ти­ме, то­му що у 2019-2020 ро­ки очі­ку­ю­ться ве­ли­че­зні ви­пла­ти за зов­ні­шнім бор­гом, і НБУ, пев­на річ, ску­по­ву­ва­ти­ме ва­лю­ту. То­му для тих, хто хо­че збе­рег­ти за­ро­бле­не, зно­ву стає до­ціль­ною та­кти­ка «ку­пуй ва­лю­ту, а то про­гра­єш», що ве­де до зро­ста­н­ня по­пи­ту на ва­лю­ту і з бо­ку фі­зо­сіб, і з бо­ку бі­зне­су. Все це в під­сум­ку штов­хає грив­ню до рів­нів що­най­мен­ше 26,1-26,6 грн./дол. упро­довж дру­гої по­ло­ви­ни ве­ре­сня. З хо­ро­ших но­вин – упо­віль­не­н­ня тем­пу зро­ста­н­ня цін у кра­ї­ні пі­сля га­ло­пу в пер­шо­му пів­річ­чі. У ли­пні ін­декс «Гро­шей» по­ка­зав зни­же­н­ня цін на 0,2%, а в сер­пні ці­ни під­ро­сли на 0,2% згі­дно з на­шим та­ки ін­де­ксом. Офі­цій­ний ін­декс спо­жив­чих цін за ми­ну­лі 12 мі­ся­ців на 1 ве­ре­сня ста­но­вив +16,2% (за сер­пень -0,1%). Ціл­ком імо­вір­но, що за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку ін­фля­ція в пів­то­ра ра­зи пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме за­пла­но­ва­ні Нац­бан­ком 9,1%. Вчер­го­ве офі­цій­ний про­гноз ви­явив­ся про­валь­ним, а про­гноз «Гро­шей» – то­чним (див. «Гро­ші» за 2016 рік, № 24). Го­лов­ни­ми чин­ни­ка­ми ри­зи­ку для цін за­ли­ша­ю­ться мо­жли­ве під­ви­ще­н­ня ко­му­наль­них та­ри­фів, а та­кож ці­но­ві на­слід­ки де­валь­ва­ції, яка по­но­ви­ла­ся, ми ж бо ро­зу­мі­є­мо, що Укра­ї­на з її від­кри­тою еко­но­мі­кою вкрай чу­тли­ва до зро­ста­н­ня грив­не­вих цін на ім­порт­ні то­ва­ри.

Но­ві ста­рі ОВДП

За під­сум­ка­ми сер­пня ре­зер­ви НБУ – 18,035 млрд. грн., це на 240 млн. дол. (1,3%) біль­ше, ніж мі­сяць то­му. Як по­ві­до­мив НБУ, ре­зер­ви в сер­пні по­пов­ни­ли­ся за ра­ху­нок над­хо­дже­н­ня уря­ду 351,5 млн. дол. в ре­зуль­та­ті роз­мі­ще­н­ня ва­лю­тних ОВДП (вну­трі­шніх дер­жо­блі­га­цій!), а та­кож ску­пів­лі ва­лю­ти Нац­бан­ком – ще плюс 234 млн. дол. у за­пас. У чи­слі не­га­тив­них чин­ни­ків – сер­пне­вий пла­тіж на ко­ристь МВФ у су­мі 448,7 млн. дол., а та­кож ви­тра­ти на об­слу­го­ву­ва­н­ня і по­га­ше­н­ня дер­жбор­гу у ва­лю­ті в су­мі 50,1 млн. дол. До речі 1 ве­ре­сня вже від­був­ся пла­тіж за зов­ні­шні­ми дер­жо­блі­га­ці­я­ми на су­му 505 млн. дол., але ці ва­лю­тні ви­тра­ти по­зна­ча­ться вже у під­сум­ках пер­шо­го осін­ньо­го мі­ся­ця. І во­ни озна­ча­ють, що, ста­ном на 11 ве­ре­сня, в ре­зер­вах бу­ло ре­аль­но не більш як 17,5 млрд. дол. За да­ни­ми Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів, на кі­нець ли­пня 2017-го дер­жав­ний зов­ні­шній борг Укра­ї­ни ста­но­вив близь­ко 37,4 млрд. дол. «За по­пе­ре­дні­ми про­гно­зни­ми да­ни­ми на кі­нець 2017 ро­ку очі­ку­є­ться дер­жав­ний зов­ні­шній борг близь­ко 40,6 млрд. дол», – по­ві­до­ми­ли «Гро­шам» у Мін­фі­ні. Так, ни­ні є сер­йо­зна за­трим­ка в отри­ман­ні ва­лю­ти від МВФ – вже ма­є­мо до­сить ав­то­ри­те­тні про­гно­зи від ін­ве­ст­бан­ку Morgan Stanley про те, що шо­стий і сьо­мий тран­ші уряд не отри­має, що­най­біль­ше – п’ятий. Так-так, той са­мий п’ятий, який са­мо­впев­не­но очі­ку­вав мі­ністр Оле­ксандр Да­ни­люк ще до кін­ця трав­ня 2017 ро­ку. А на мі­жна­ро­дно­му рин­ку ни­ні не­по­га­ні умо­ви для роз­мі­ще­н­ня бор­го­вих па­пе­рів, і про­тя­гом 11-15 ве­ре­сня Мін­фін вла­што­вує ро­ад­шоу для по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів в єв­ро­облі­га­ції.

По­ча­ток но­во­го ді­ло­во­го се­зо­ну спро­во­ку­вав сплеск актив­но­сті на ва­лю­тно­му рин­ку – грив­ня на між­бан­ку про­сі­ла до 26,07 грн. за до­лар. Тим ча­сом пар­ла­мент по­чав пра­цю­ва­ти, до Ки­є­ва їде мі­сія МВФ. А в НБУ з’яви­ться но­вий го­ло­ва – Ар­се­ній Яце­нюк. Якщо не втру­тя­ться ви­щі си­ли, зви­чай­но. На­та­лія Бо­гу­та

До­ля тран­шу

Як уже бу­ло ска­за­но, до­ля чер­го­вих тран­шів від МВФ під пи­та­н­ням. Пер­ший за­сту­пник ди­ре­кто­ра­роз­по­ря­дни­ка Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду Де­від Лі­птон – у Ки­є­ві з офі­цій­ним ві­зи­том 12-14 ве­ре­сня. Та­кож до сто­ли­ці при­бу­де у ве­ре­сні мі­сія МВФ в рам­ках че­твер­то­го пе­ре­гля­ду про­гра­ми EFF. Як і ра­ні­ше, МВФ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.