Дум­ки уча­сни­ків

Groshi - - Новини -

Та­маш Хак-ко­вач, го­ло­ва прав­лі­н­ня ОТП Бан­ку Го­лов­не зав­да­н­ня но­во­го ке­рів­ни­ка НБУ, хоч би хто ним був – від­сто­ю­ва­ти і збе­рег­ти не­за­ле­жність Нац­бан­ку від по­лі­ти­ки і за­вер­ши­ти ре­фор­му бан­ків­сько­го на­гля­ду. Се­ред най­більш ва­жли­вих за­хо­дів, по­ча­тих і час­тко­во ре­а­лі­зо­ва­них по­пе­ре­днім ке­рів­ни­цтвом, я ба­чу: очи­ще­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми, ство­ре­н­ня бан­ків­сько­го ре­гу­ля­то­ра єв­ро­пей­сько­го зраз­ка, впро­ва­дже­н­ня но­вої гро­шо­во­кре­ди­тної по­лі­ти­ки і ста­бі­лі­за­ція кур­су грив­ні. Під час ке­рів­ни­цтва Гон­та­рє­вої НБУ по­чав пра­цю­ва­ти в ре­жи­мі ін­фля­цій­но­го тар­ге­ту­ва­н­ня, про­те це ду­же три­ва­лий про­цес, і за­раз ва­жли­во про­дов­жу­ва­ти і вдо­ско­на­ли­ти йо­го. Та­ма­ра Са­во­щен­ко, го­ло­ва прав­лі­н­ня Укр­соц­бан­ку Очі­кую, що но­вий гла­ва НБУ бу­де не­за­ле­жною не­упе­ре­дже­ною пер­со­ною з до­сві­дом ро­бо­ти в бан­ків­ській га­лу­зі. Адже за остан­ні ро­ки на­ко­пи­че­но ба­га­то за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив що­до бан­ків­ської си­сте­ми і фі­нан­со­во­го рин­ку, які, на жаль, так і не бу­ло прийня­то. Спо­ді­ва­ю­ся, но­вий гла­ва НБУ по­ро­зу­мі­є­ться з пар­ла­мен­том з пи­тань удо­ско­на­ле­н­ня за­хи­сту прав кре­ди­то­рів і вре­гу­лю­ва­н­ня ва­лю­тної іпо­те­ки. Та­кож в осно­ві за­ли­ша­ю­ться та­кі ва­жли­ві пи­та­н­ня, як до­мі­ну­ва­н­ня дер­жа­ви в си­сте­мі і за­без­пе­че­н­ня одна­ко­вих кон­ку­рен­тних умов на рин­ку. Оле­ксандр Дер­кач, ко­ли­шній го­ло­ва прав­лі­н­ня бан­ку «Аваль» Фун­кції гла­ви Нац­бан­ку ви­зна­че­но законом, то­му не по­трі­бно ви­на­хо­ди­ти ні­чо­го но­во­го. Го­лов­ні про­бле­ми, які пе­ред ним сто­я­ти­муть, це – ро­бо­та з кре­ди­то­ра­ми та МВФ, а та­кож до­три­ма­н­ня ба­лан­су між ста­біль­ні­стю на­ціо­наль­ної ва­лю­ти й ін­те­ре­са­ми держ­бю­дже­ту: Нац­банк має бу­ти не­за­ле­жним і сто­я­ти на сто­ро­жі грив­ні. І, зви­чай­но, При­ват­банк – но­вий го­ло­ва НБУ му­си­ти­ме ро­зі­бра­ти­ся у вну­трі­шніх про­бле­мах бан­ку, йо­го кре­ди­тно­му порт­фе­лі і за­пу­сти­ти нор­маль­ний ме­ха­нізм за­ро­бля­н­ня гро­шей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.