Пла­те­жі за ва­лю­тни­ми бор­га­ми Укра­ї­ни в сер­пні­гру­дні-2017 – 1,417 млрд. дол. США*

Groshi - - Новини -

Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк

ЄБРР Єв­ро­со­юз МВФ

Між­на­ро­дний банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку

Фонд чи­стих те­хно­ло­гій (МБРР)

Ка­над­ське екс­порт­не агент­ство

Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США

Ні­ме­цька кре­ди­тна уста­но­ва для від­ро­дже­н­ня (КФВ)

Япон­ське агент­ство мі­жна­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва USD EUR

EUR EUR XDR

USD USD CAD USD EUR 8,1 9,0 191,1 31,8 512,8 0,8 1,1 26,3 0,2

9,5 10,5

35,2 18,5 Борг мі­жна­ро­дним фі­нан­со­вим ор­га­ні­за­ці­ям 1,3 30,4 193,4 24,8 0,1 2,4 81,3 2,0 0,0 10,5 52,4 10,5 465,8 120,2 0,0

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.