«Бля­хи» за­ли­ша­ю­ться

Groshi - - Новини -

Під сті­на­ми Вер­хов­ної Ра­ди 6-7 ве­ре­сня про­йшов мі­тинг вла­сни­ків ав­то на іно­зем­ній ре­є­стра­ції. Злі язи­ки ствер­джу­ва­ли, що іні­ці­йо­ва­ний він був не стіль­ки вла­сни­ка­ми, скіль­ки ти­ми, хто має від­но­ше­н­ня до пе­ре­го­ну та­ких ав­то в Укра­ї­ні. Основ­ною ви­мо­гою уча­сни­ків акції бу­ло зни­же­н­ня вар­то­сті роз­ми­тне­н­ня при вве­зен­ні ав­то­мо­бі­лів на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Один з ор­га­ні­за­то­рів мі­тин­гу Олег Яро­ше­вич за­явив, що су­ма по­вин­на бу­ти не біль­ше 500 дол. Що див­но, то­му що на­віть при ну­льо­во­му ми­ті та акци­зі по­ви­нен за­ли­ша­ти­ся вхі­дний ПДВ (20%). Крім цьо­го, ав­то­вла­сни­ки ав­то на єв­ро­но­ме­рах за­жа­да­ли від вла­ди га­ран­ту­ва­ти не­до­тор­кан­ність з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Зі сво­го бо­ку во­ни по­обі­ця­ли спри­я­ти по­лі­ції у по­шу­ку ав­то­мо­бі­лі­стів, які вчи­ни­ли ДТП. Пред­став­ни­ки мі­ні­стер­ства юсти­ції, а та­кож де­які де­пу­та­ти вже за­яви­ли про те, що най­ближ­чим ча­сом бу­де роз­ро­бле­ний і вне­се­ний до пар­ла­мен­ту за­ко­но­про­ект, який за­бло­кує вве­зе­н­ня в Укра­ї­ну ав­то з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю. Па­ра­лель­но з цим з’яви­ться аль­тер­на­тив­ний ме­ха­нізм роз­ми­тне­н­ня. Втім, гла­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ні­на Южа­ні­на по­ві­до­ми­ла, що вже є роз­ра­хун­ки, згі­дно з яки­ми акци­зний збір для вве­зе­них в Укра­ї­ну ав­то­мо­бі­лів на єв­ро­но­ме­рах з об’ємом дви­гу­на до 2200 куб. см мо­же скла­сти близь­ко 1 тис. єв­ро, а для більш

бан­ків. То­ді як ра­ні­ше та­ка ін­фор­ма­ція пу­блі­ку­ва­ла­ся за під­сум­ка­ми ко­жно­го квар­та­лу. Ін­фор­ма­ція бу­де на­да­на що­до ко­жно­го бан­ку і мі­сти­ти обі­го­во­саль­до­вий ба­ланс, стру­кту­ру кре­ди­тів, на­да­них фі­з­осо­бам і бі­зне­су. У НБУ вва­жа­ють, що що­мі­ся­чна зві­тність бан­ків до­зво­лить клі­єн­там та ін­ве­сто­рам більш опе­ра­тив­но оці­ню­ва­ти фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще фі­н­уста­нов і при­йма­ти рі­ше­н­ня про спів­пра­цю з ни­ми. До­да­тко­во НБУ пла­нує з по­ча­тку 2018 опри­лю­дню­ва­ти зві­ти про стру­кту­ру ре­гу­ля­тив­но­го ка­пі­та­лу окре­мих бан­ків. «Гро­ші» обі­ця­ють по­ча­ти пу­блі­ка­цію опе­ра­тив­них оці­нок на­дій­но­сті бан­ків на осно­ві ін­фор­ма­ції, що опри­лю­дню­є­ться. єм­них мо­то­рів – 1,2-1,4 тис. єв­ро. Та­кі умо­ви тор­кну­ться ав­то­мо­бі­лів не ра­ні­ше 2000 ро­ку ви­пу­ску. Крім то­го, осо­би, які вже вве­зли в кра­ї­ну не­ро­зми­тне­ні ав­то, бу­дуть звіль­не­ні від від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ми­тно­го за­ко­но­дав­ства за вже ско­є­ним вве­зе­н­ням. При цьо­му Южа­ні­на за­яви­ла: ви­мо­ги про роз­ми­тне­н­ня у 500 дол. не­прийня­тні і та­кі уль­ти­ма­ту­ми ні­хто роз­гля­да­ти не бу­де. Ще жорс­ткі­ша по­зи­ція пред­став­ни­ків Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби – во­ни вва­жа­ють, що для ле­га­лі­за­ції ав­то­мо­бі­лів на єв­ро­пей­ських но­ме­рах не­об­хі­дно спла­ти­ти всі пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством пла­те­жі без будь-яких пільг. За да­ни­ми ДФС, з по­ча­тку 2017 ро­ку в Укра­ї­ну вве­зе­но близь­ко 500 тис. ав­то з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю. З них з по­ру­ше­н­ням тер­мі­нів тим­ча­со­во­го вве­зе­н­ня в кра­ї­ні зна­хо­дя­ться 10 тис. ав­то­мо­бі­лів. А в ці­ло­му з 2015 ро­ку та­ких ав­то­по­ру­шни­ків близь­ко 64 тис. «Гро­ші» про­дов­жу­ють сте­жи­ти за си­ту­а­ці­єю нав­ко­ло вве­зе­н­ня ав­то на іно­зем­них но­ме­рах.

Вла­сни­кам ав­то на «єв­ро­но­ме­рах» по­обі­ця­ли та­ки піль­го­ве роз­ми­тне­н­ня. Але кор­дон для вве­зе­н­ня не­ро­зми­тне­них ав­то­мо­бі­лів за­кри­ють. Пав­ло Хар­ла­мов

цін­них па­пе­рів, ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за яки­ми за­без­пе­че­но га­ран­ті­я­ми. За сло­ва­ми мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­ксан­дра Да­ни­лю­ка, це до­зво­лить по­лі­пши­ти при­ва­бли­вість держ­па­пе­рів для іно­зем­них ін­ве­сто­рів і ефе­ктив­ні­ше за­лу­ча­ти по­зи­ки до бю­дже­ту за ра­ху­нок ви­пу­ску бор­го­вих зо­бов’язань (див. стор. 8). Ці­ни на скра­пле­ний газ для ав­то пі­шли вниз. До­ся­гнув­ши в остан­ніх чи­слах сер­пня зна­че­н­ня на рів­ні 16,15-16,17 грн./ літр (на де­яких АЗС вар­тість до­хо­ди­ла і до 17 грн./літр), на 8 ве­ре­сня вар­тість ав­то­га­зу про­сі­ла до 15,5-15,6 грн./літр. Це пов’яза­но зі зни­же­н­ням опто­вих цін на га­зо­ве паль­не для ав­то. За да­ни­ми кон­сал­тин­го­вої гру­пи «А-95», се­ре­дня ці­на ав­то­га­зу з по­ча­тку ве­ре­сня зни­зи­ла­ся з 27 280 грн./т до 25 430 грн./т (-6%). Крім то­го, Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет по­ру­шив спра­ву за озна­ка­ми ан­ти­кон­ку­рен­тних узго­дже­них дій на рин­ку скра­пле­но­го га­зу. А тим ча­сом екс­пер­ти вже пу­блі­ку­ють про­гно­зи про те, що ці­ни про­дов­жать па­да­ти, і про­тя­гом ве­ре­сня до­ся­гнуть по­зна­чки 14 грн./літр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.