На за­мі­тку

Groshi - - Новини -

Дер­ж­акти­ви – че­рез Prozorro

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів на за­сі­дан­ні 6 ве­ре­сня прийняв рі­ше­н­ня пе­ре­ве­сти ре­а­лі­за­цію акти­вів дер­жав­них під­при­ємств на еле­ктрон­ну пло­щад­ку «Prozorro.про­да­жі». За да­ни­ми прес-слу­жби уря­ду, до 1 лю­то­го 2018 ро­ку цей про­ект бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся у пі­ло­тно­му ре­жи­мі. Про­да­ва­ти акти­ви че­рез Prozorro змо­жуть ка­зен­ні під­при­єм­ства, дер­жав­ні ко­мер­цій­ні під­при­єм­ства, дер­ж­уста­но­ви і ор­га­ні­за­ції, а та­кож го­спо­дар­чі ор­га­ні­за­ції, де дер­жа­ва во­ло­діє час­ткою від 50% і ви­ще. Крім цьо­го, си­сте­ма Prozorro вве­ла з 30 сер­пня си­сте­му ри­зик-мо­ні­то­рин­гу за­ку­пі­вель http://risk.dozorro.org. Во­на в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі від­сте­жу­ва­ти­ме пі­до­зрі­лі ло­ти й уго­ди. Пер­ший се­сій­ний ти­ждень у Вер­хов­ній Ра­ді пі­сля лі­тніх ка­ні­кул ви­явив­ся не ду­же про­ду­ктив­ним. Крім но­во­го За­ко­ну «Про осві­ту» (див. стор. 6), пар­ла­мент та­кож під­три­мав за­ко­но­про­ект №7052. Він пе­ред­ба­чає звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня від­со­тки або до­хід, які отри­му­ють не­ре­зи­ден­ти від дер­жав­них цін­них па­пе­рів, облі­га­цій мі­сце­вих займів або бор­го­вих

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.