Мі­цний єв­ро

Groshi - - Новини -

За остан­ній ти­ждень сер­пня і пер­ший ти­ждень ве­ре­сня єв­ро зріс до до­ла­ра від­ра­зу на 2,2% – з 1,181 до 1,207 єв­ро/дол. Ва­лю­та змі­цни­ла­ся за один день – за під­сум­ка­ми ви­сту­пу гла­ви Єв­ро­пей­сько­го цен­траль­но­го бан­ку Ма­ріо Дра­гі. Він ка­зав про те, що ра­да ке­рів­ни­ків не за­до­во­ле­на рів­нем ін­фля­ції в 1,5% у сер­пні. «ЄЦБ не має ми­ри­ти­ся з низь­кою ін­фля­ці­єю. Ні­що не зіб’є ЄЦБ зі шля­ху при­ско­ре­н­ня ін­фля­ції», – пра­кти­чно гар­чав Дра­гі. Цен­тро­банк зни­зив про­гноз ін­фля­ції на на­сту­пний рік з 1,3% до 1,2%. За сло­ва­ми го­ло­ви ЄЦБ, це об­умов­ле­но змі­цне­н­ням єв­ро, що спри­яє зни­жен­ню вар­то­сті ім­пор­ту від­по­від­но, стри­мує ін­фля­цію. А за­га­лом, єв­ро упро­довж лі­та- 2017 по­слі­дов­но змі­цню­вав­ся: з по­ча­тку черв­ня він по­до­рож­чав на 7% сто­сов­но до­ла­ра. Во­дно­час, єв­ро­ва­лю­та де­мон­стру­ва­ла ви­со­ку ди­на­мі­ку, яку Дра­гі по­яснює не­ви­зна­че­ні­стю в єв­ро­зо­ні. Крім ін­фля­ції, го­лов­ним ри­зи­ком для єв­ро за­ли­ша­є­ться Бре­ксит – усе пов’яза­не з ви­хо­дом Бри­та­нії з ЄС. Еко­но­мі­ка єв­ро­зо­ни ни­ні по­тре­бує силь­них сти­му­лів, хо­ча фі­нан­си­сти від­зна­ча­ють, що під­трим­ку єв­ро­пей­ській ва­лю­ті вже на­дає по­лі­пше­н­ня цен­тро­бан­ком про­гно­зу зро­ста­н­ня ВВП єв­ро­зо­ни на 2017 рік з 1,9% до 2,2%. За­раз ри­нок очі­кує но­вин про тер­мі­ни і тем­пи згор­та­н­ня про­гра­ми кіль­кі­сно­го пом’якше­н­ня. За сло­ва­ми Дра­гі, біль­шість рі­шень ЄЦБ що­до про­гра­ми сти­му­лю­ва­н­ня, ймо­вір­но, бу­дуть ухва­ле­ні вже у жов­тні. «ЄЦБ стур­бо­ва­ний силь­ним єв­ро, однак не має на­мі­ру вда­ва­ти­ся до різ­ких дій. Аби по­ба­чи­ти ре­а­кцію ЄЦБ, курс єв­ро має під­ня­ти­ся ви­ще за 1,2 дол./єв­ро», – за­зна­чив То­мас Флу­рі, що від­по­від­ає за ва­лю­тну стра­те­гію в UBS Wealth Management. На по­ве­дін­ку па­ри єв­ро/до­лар впли­ва­ють та­кож ін­ші чин­ни­ки. Рин­ки очі­ку­ють змі­цне­н­ня аме­ри­кан­ської ва­лю­ти – до кін­ця 2017-го ФРС мо­же під­ви­щи­ти став­ку, це бу­де тре­тє під­ви­ще­н­ня 2017 ро­ку. і,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.