Ва­жли­ві спра­ви, яким вар­то при­ді­ли­ти ува­гу у ве­ре­сні

Groshi - - Новини -

БІ­ЗНЕС І КАР’ЄРА По­да­ти де­кла­ра­цію про акци­зний по­да­ток і ПДВ (мі­ся­чний)

Опла­ти­ти аван­со­вий вне­сок з єди­но­го по­да­тку (1-ша, 2-га гру­пи) за ве­ре­сень Опла­ти­ти ЄСВ за сер­пень

Опла­ти­ти ПДВ та акци­зний збір за сер­пень Опла­ти­ти аван­со­вий вне­сок з по­да­тку на при­бу­ток за ве­ре­сень ПЕРСОНАЛЬНІ ФІ­НАН­СИ

Під­го­ту­ва­ти квар­ти­ру до зи­ми (уте­пле­н­ня стін, за­мі­на ста­рих ві­кон, за­мі­на ламп на енер­го­ефе­ктив­ні, вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ка га­зу, во­ди, ре­гу­ля­то­рів те­пла на ба­та­реї)

По­шу­ка­ти від­по­від­ну про­гра­му мед­стра­ху­ва­н­ня (див. та­кож стор. 38) ОСОБИСТІ СПРА­ВИ

Ви­бра­ти за­ня­т­тя на дов­гу зи­му (спорт-клуб, кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, мов­ні кур­си)

За­мо­ви­ти ро­бо­ти з під­го­тов­ки до зи­ми за­мі­сько­го бу­дин­ку До 20 ве­ре­сня До 20 ве­ре­сня До 30 ве­ре­сня До 30 ве­ре­сня До 30 ве­ре­сня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.