Дай­те бі­зне­су сво­бо­ду

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Ні­на Южа­ні­на, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки – про те, як ви­рі­ши­ти про­бле­му то­таль­но­го бло­ку­ва­н­ня Пдв-на­кла­дних.

Ли­пень і сер­пень при­не­сли укра­їн­сько­му бі­зне­су чи­ма­ло не­га­ти­ву. Це пов’яза­но із тим, що ані Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів, ані Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба не від­пра­цю­ва­ли те­сто­вий ре­жим бло­ку­ва­н­ня Пдв­на­кла­дних як слід. І тут біль­ше про­ви­ни Мін­фі­ну. Адже за нор­ма­ми за­ко­ну, са­ме він по­ви­нен бу­ти від­по­від­аль­ним за про­це­ду­ру пов­но­го при­зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних. То­му мі­ні­стер­ству ні в яко­му ра­зі не мо­жна бу­ло втра­ча­ти те­сто­вий ре­жим або пра­цю­ва­ти тіль­ки над те­хні­чною скла­до­вою цьо­го про­це­су. Мін­фін мав би вклю­ча­ти­ся у про­цес і ана­лі­зу­ва­ти, скіль­ки на­кла­дних і з якої при­чи­ни мо­же бу­ти при­зу­пи­не­но, щоб уни­кну­ти про­блем пі­сля за­пу­ску ме­ха­ні­зму бло­ку­ва­н­ня у пов­но­цін­ну екс­плу­а­та­цію. Але цьо­го не ста­ло­ся, і з’ясо­ву­є­ться, що те­пер у бі­зне­са по­стій­ні про­бле­ми з по­да­тко­вою. Крім то­го, ком­па­нії зму­ше­ні до­да­тко­во пла­ти­ти до бю­дже­ту че­рез те, що не мо­жуть отри­ма­ти по­да­тко­вий кре­дит від сво­їх кон­тр­аген­тів. Та­ка си­ту­а­ція не мо­же три­ва­ти дов­го, і від­по­від­аль­ність за при­пи­не­н­ня на­кла­дних по­трі­бно по­кла­сти на один ор­ган. А че­рез те, що про­цес бло­ку­ва­н­ня су­про­во­джує фі­скаль­на слу­жба, то, ме­ні зда­є­ться, до­три­ма­н­ня кри­те­рі­їв, так са­мо як і їх пе­ре­гляд, тре­ба та­кож пе­ре­да­ва­ти ДФС. Це оче­ви­дно, оскіль­ки пра­кти­ка до­ве­ла: змі­на кри­те­рі­їв бло­ку­ва­н­ня че­рез Мін­фін – ду­же три­ва­ла про­це­ду­ра, на яку пі­дуть мі­ся­ці. До то­го ж, у нас є си­сте­ма ри­зи­ків, успі­шно ре­а­лі­зо­ва­на на ми­тни­ці, яка ку­ру­є­ться цен­траль­ним апа­ра­том ДФС. То­чно так са­мо мо­жна пе­ре­да­ти фі­скаль­ній слу­жбі роз­роб­ку і вста­нов­ле­н­ня кри­те­рі­їв при­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних. І то­ді пла­тник бу­де чі­тко ро­зу­мі­ти, чо­му він по­тра­пляє під та­ке бло­ку­ва­н­ня і що йо­му ро­би­ти. По­вин­на ви­зна­ти, що, на­при­клад, по­да­ча те­хно­ло­гі­чної та­бли­ці, яка бу­ла пе­ред­ба­че­на пі­сля пер­шо­го бло­ку­ва­н­ня, при­ве­ла до то­го, що у біль­шо­сті суб’єктів го­сп­ді­яль­но­сті, які за­йма­ю­ться ви­ро­бни­цтвом або на­да­н­ням по­слуг, всі по­да­тко­ві на­кла­дні ви­яви­ли­ся у прин­ци­пі за­бло­ко­ва­ні. До цьо­го ча­су не ви­рі­ше­но і пи­та­н­ня пе­ре­да­чі баз да­них від ДФС Мін­фі­ну. На­скіль­ки я знаю, у ли­пні якась ко­мі­сія при­сту­пи­ла до їх ау­ди­ту. І це при то­му, що ау­дит мав за­вер­ши­ти­ся ще до ли­пня. Крім то­го, ме­не бен­те­жить склад ці­єї ко­мі­сії, до якої уві­йшли пред­став­ни­ки фі­скаль­ної слу­жби, хо­ча у за­ко­ні № 1797 (змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу – Ред.) пе­ред­ба­че­но, що ау­дит має бу­ти не­за­ле­жним. Тіль­ки у та­ко­му ви­пад­ку мо­жна га­ран­ту­ва­ти йо­го об’єктив­ність. Не зов­сім зро­зумі­ло, чо­му за­галь­му­ва­ла­ся ро­бо­та над за­ко­но­про­е­ктом про слу­жбу фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань. При­найм­ні, на­ро­дних де­пу­та­тів до йо­го обго­во­ре­н­ня з Мін­фі­ну ні­хто не за­лу­чав. Най­ближ­чим ча­сом я бу­ду го­во­ри­ти з пред­став­ни­ка­ми ко­мі­те­ту з пи­тань за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті, щоб зро­зу­мі­ти, як ми мо­же­мо вза­є­мо­ді­я­ти да­лі. Мо­жли­во, вар­то об’єд­на­ти зу­си­л­ля на­ших ко­мі­те­тів і спіль­но пра­цю­ва­ти з Мін­фі­ном. Але одно­зна­чно у пи­тан­ні ство­ре­н­ня но­во­го ор­га­ну з фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань ми по­вин­ні яко­мо­га швид­ше зру­ши­ти з мі­сця. У ці­ло­му ж кар­ди­наль­ні змі­ни у По­да­тко­во­му ко­де­ксі по­ки не пла­ну­ю­ться. На­скіль­ки я ро­зу­мію, бю­джет на 2018 рік го­ту­є­ться уря­дом на ста­рій по­да­тко­вій ба­зі (див. та­кож стор. 6 – Ред.). У той же час ми по­чне­мо опра­цьо­ву­ва­ти з Ка­бмі­ном пи­та­н­ня про по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал і з’ясу­є­мо до­лю ін­ших про­по­зи­цій, які очі­ку­ю­ться від уря­ду. Адже уряд про­тя­гом ро­ку так і не озву­чив по­прав­ки у ПКУ що­до пільг для під­трим­ки окре­мих га­лу­зей еко­но­мі­ки, а та­ких за­ко­но­про­е­ктів у ко­мі­те­ті близь­ко 400. Тіль­ки пі­сля цьо­го мо­жна го­во­ри­ти про щось пре­дме­тно. Вза­га­лі, я не ро­зу­мію, чо­му ми ту­пцю­є­мо на мі­сці і не ро­би­мо ні­яких кро­ків з роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су, сти­му­лю­ва­н­ня вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­ка. Не­об­хі­дно ду­ма­ти про те, як зни­жу­ва­ти на­ван­та­же­н­ня на фонд за­ро­бі­тної пла­ти, для ко­го йо­го по­трі­бно зни­жу­ва­ти. А нам не вда­є­ться роз­ши­ри­ти ба­зу опо­да­тку­ва­н­ня по ЄСВ са­ме че­рез те, що біль­ша ча­сти­на зар­плат про­дов­жує ви­пла­чу­ва­ти­ся у кон­вер­тах. І з цим яви­щем теж тре­ба бо­ро­ти­ся. Будь-які по­да­тко­ві змі­ни бу­дуть за­ле­жа­ти від то­го, що ми бу­де­мо обго­во­рю­ва­ти з де­пу­та­та­ми і Ка­бмі­ном і до яко­го рі­ше­н­ня при­йде­мо. Ба­га­то що за­ле­жить і від про­е­кту бю­дже­ту, який уряд, спо­ді­ва­ю­ся, пре­зен­тує у вста­нов­ле­ний за­ко­но­дав­ством тер­мін, тоб­то до 15 ве­ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.