Чи мо­жна по­вер­ну­ти гро­ші за тер­мі­но­вий па­спорт?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Ко­шти за не­на­да­ні по­слу­ги тер­мі­но­во­го ви­пу­ску па­спор­та по­вер­ну­ти мо­жна. Скар­ги на за­трим­ку тер­мі­нів ви­го­тов­ле­н­ня біо­ме­три­чних па­спор­тів сьо­го­дні ма­со­ві – тер­мі­но­ві до­ку­мен­ти ви­го­тов­ля­ють у ве­ре­сні 2017 р. за три ти­жні за­мість се­ми днів, а не­тер­мі­но­ві – і зов­сім про­тя­гом трьох мі­ся­ців. Тер­мі­ни отри­ма­н­ня па­спор­тів ре­гла­мен­тує по­ста­но­ва Ка­бмі­ну «Про за­твер­дже­н­ня зраз­ка блан­ка, те­хні­чно­го опи­су та По­ряд­ку оформ­ле­н­ня, ви­да­чі, обмі­ну, пе­ре­си­ла­н­ня, ви­лу­че­н­ня, по­вер­не­н­ня дер­жа­ві, ви­зна­н­ня не­дій­сним та зни­ще­н­ня па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон». Згі­дно з п. 2 ч. 8 до­ку­мен­та, ви­да­ча тер­мі­но­во­го па­спор­та по­вин­на від­бу­ва­ти­ся не пі­зні­ше се­ми ро­бо­чих днів з дня оформ­ле­н­ня за­яви­ан­ке­ти. У ра­зі за­трим­ки клі­єнт мо­же ви­ма­га­ти по­вер­не­н­ня спла­че­них за тер­мі­но­вість гро­шей – йде­ться у По­ряд­ку на­да­н­ня під­роз­ді­ла­ми МВС, На­цпо­лі­ціі і Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби пла­тних по­слуг.«для по­вер­не­н­ня ви­тра­че­них ва­ми ко­штів не­об­хі­дно по­да­ти за­яву ке­рів­ни­ку те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну або те­ри­то­рі­аль­но­го під­роз­ді­лу Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби про по­вер­не­н­ня ко­штів, з об­ґрун­ту­ва­н­ням по­вер­не­н­ня та­ких, при­крі­пив­ши кви­тан­цію про опла­ту адмі­ні­стра­тив­ної по­слу­ги, а та­кож пред’явив­ши гро­ма­дян­ський па­спорт», – по­яснює Яро­сла­ва Бор­ка, юрист ЮК «Волхв». Пі­сля роз­гля­ду до­ку­мен­тів про­тя­гом двох ти­жнів у мі­гра­цій­ній слу­жбі зо­бов’яза­ні по­ві­до­ми­ти, ко­ли і як бу­дуть по­вер­ну­ті ко­шти. Якщо ж у під­роз­ді­лі ДМС від­мов­ля­ться по­вер­та­ти ко­шти, до­ве­де­ться звер­та­ти­ся до су­ду. «Крім ко­пії за­яви про по­вер­не­н­ня ко­штів, ори­гі­на­лу пла­ті­жно­го до­ку­мен­та і ко­пії па­спор­та, до­да­тко­вим до­ка­зом ви­ни ор­га­ну ДМС мо­же бу­ти скрін­шот з сай­ту dmsu.gov.ua/services/docstate. html про те, що па­спорт не ви­го­тов­ле­ний про­тя­гом опла­чу­ва­но­го тер­мі­ну», – до­дає Яро­сла­ва Бор­ка. Остан­нім ча­сом при при­йо­мі до­ку­мен­тів на па­спорт дер­жор­га­ни на­ма­га­ю­ться се­бе убез­пе­чи­ти тим, що про­сять гро­ма­дян під­пи­са­ти па­пір про те, що во­ни по­ін­фор­мо­ва­ні про за­трим­ку до­ку­мен­та, от­же, зго­дні на неї. Рід­ше про­по­ну­ють на­пе­ред під­пи­са­ти роз­пи­ску про отри­ма­н­ня па­спор­та у пра­виль­ну да­ту, до якої па­спорт по­ви­нен був бу­ти го­то­вий. Звер­та­ти­ся за по­вер­не­н­ням сво­їх ко­штів у ра­зі за­трим­ки тер­мі­ну ви­го­тов­ле­н­ня змо­жуть тіль­ки ті укра­їн­ці, які не під­пи­су­ва­ли та­ких па­пе­рів.

Я по­да­ла до­ку­мен­ти на тер­мі­но­вий біо­ме­три­чний па­спорт, який ви­го­тов­ля­є­ться про­тя­гом се­ми днів. Ми­ну­ло вже 15 ро­бо­чих днів, а па­спорт до­сі не го­то­вий. Чи мо­жу я по­вер­ну­ти гро­ші, які за­пла­ти­ла за тер­мі­но­вість ви­го­тов­ле­н­ня? Який по­ря­док оскар­же­н­ня отри­ма­н­ня та­кої «по­слу­ги»? Ін­на, Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.