Як уза­ко­ни­ти са­мо­буд?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Якщо бу­ди­нок пі­сля по­бу­до­ви не був вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію, то за сво­їм ста­ту­сом він – не­за­вер­ше­не бу­дів­ни­цтво або са­мо­віль­не бу­дів­ни­цтво, оскіль­ки йо­го бу­ду­ва­ли без від­по­від­но­го до­зво­лу. То­му за­про­сто отри­ма­ти до­ку­мент – пра­во вла­сно­сті – не ви­йде, до­ве­де­ться ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня у су­ді. «У та­кій си­ту­а­ції, єди­не, на що мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти спад­ко­єм­ці, це бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли та обла­дна­н­ня, яке бу­ло ви­ко­ри­ста­но у про­це­сі бу­дів­ни­цтва. На жаль, во­ни не мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти на ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на бу­ди­нок у ви­зна­че­но­му законом по­ряд­ку», – го­во­рить Ар­тем Бі­ло­усов, юрист ЮФ «Ку­шнір, Яким’як і Пар­тне­ри». За­хи­сти­ти свої ін­те­ре­си спад­ко­єм­ці змо­жуть та­ким чи­ном. Не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до су­ду з по­зо­вом про ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли й уста­тку­ва­н­ня. Пі­сля отри­ма­н­ня від­по­від­но­го рі­ше­н­ня су­ду мо­жна са­мо­стій­но вво­ди­ти бу­ди­нок в екс­плу­а­та­цію за спро­ще­ною схе­мою, під яку під­па­да­ють спо­ру­ди 1992– 2011 ро­ків. Для цьо­го не­об­хі­дно на­пи­са­ти за­яву про за­сто­су­ва­н­ня спро­ще­но­го по­ряд­ку і при­кла­сти до неї два зраз­ка за­пов­не­ної де­кла­ра­ції про го­тов­ність об’єкта до екс­плу­а­та­ції, звіт про про­ве­де­н­ня те­хоб­сте­же­н­ня бу­ді­вель­них кон­стру­кцій та ін­же­нер­них ме­реж об’єкта з ви­снов­ком про їх від­по­від­ність ви­мо­гам на­дій­но­сті та без­пе­ки екс­плу­а­та­ції, за­ві­ре­ні ко­пії те­хпа­спор­та і до­ку­мен­тів про пра­во вла­сно­сті або ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою, на яко­му роз­мі­ще­на спо­ру­да. Да­тою прийня­т­тя в екс­плу­а­та­цію об’єкта вва­жа­є­ться да­та ре­є­стра­ції де­кла­ра­ції у дер­жав­ній ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції (ДАБІ). Для прийня­т­тя рі­ше­н­ня про при­йом са­мо­бу­ду в екс­плу­а­та­цію у ДАБІ є 10 днів. Пі­сля цьо­го мо­жна оформ­ля­ти в ре­є­стра­цій­ній слу­жбі ре­є­стра­цію пра­ва вла­сно­сті та отри­му­ва­ти у ре­є­стра­то­ра до­ку­мент – ви­пи­ску з єди­но­го ре­є­стру об’єктів не­ру­хо­мо­сті.

Нам ді­ста­ла­ся у спа­док зе­мель­на ді­лян­ка під за­бу­до­ву, там у 2010 ро­ці був по­бу­до­ва­ний бу­ди­нок, на який не­має ні­яких до­ку­мен­тів. Як уза­ко­ни­ти цю спо­ру­ду та отри­ма­ти пра­во вла­сно­сті на цей бу­ди­нок? До­ку­мен­ти на зем­лю ми пе­ре­о­фор­ми­ли на се­бе. Іван­на, Бо­ри­спіль

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.