Укра­ї­на стає бло­кчейн­ха­бом

Groshi - - Детально -

22 ве­ре­сня 2017 ро­ку в Ки­є­ві збе­ру­ться по­над 50 екс­пер­тів з 10 кра­їн, щоб ра­зом з близь­ко ти­ся­чею уча­сни­ків що­рі­чної кон­фе­рен­ції Blockchainua (blockchainua.com) взя­ти участь в обмі­ні до­сві­дом і про­фе­сій­них дис­ку­сі­ях в га­лу­зі роз­роб­ки рі­шень для фі­нан­со­вої ін­ду­стрії з ви­ко­ри­ста­н­ням те­хно­ло­гії бло­кчейн. «Май­бу­тнє вже на­ста­ло. Те­хно­ло­гія бло­кчейн змі­нює світ. Ді­зна­вай­те­ся біль­ше і за­ймай­те­ся са­мо­осві­тою, щоб бу­ти в чи­слі лю­дей, які ін­но­ва­цій­но ми­слять», – за­кли­кає один із клю­чо­вих до­по­від­а­чів кон­фе­рен­ції Дже­ре­мі Гар­днер (Jeremy Gardner) з Blockchain Capital, Augur. Чо­му та­ка ува­га в усьо­му сві­ті ни­ні при­ку­та до те­хно­ло­гії бло­кчейн? Від­по­відь на це за­пи­та­н­ня є в одно­го з на­тхнен­ни­ків кон­фе­рен­ції Blockchainua Пав­ла Крав­чен­ка, за­снов­ни­ка ком­па­нії Distributed Lab: «Бло­кчейн – це фі­нан­со­вий ін­тер­нет. На йо­го пра­по­рі на­пи­са­но сло­ва «де­цен­тра­лі­за­ція» і «са­мо­ре­гу­ля­ція». Це і є при­чи­ни йо­го ви­бу­хо­во­го по­ши­ре­н­ня в най­рі­зно­ма­ні­тні­ших га­лу­зях за­сто­су­ва­н­ня». Від­ра­зу пі­сля за­вер­ше­н­ня кон­фе­рен­ції в Ки­є­ві прой­де Тре­тій Blockchainua Ха­ка­тон, де те­хно­ло­гі­чним ко­ман­дам бу­де за­про­по­но­ва­но роз­ро­би­ти бу­дья­кий про­дукт з ви­ко­ри­ста­н­ням роз­по­ді­ле­них те­хно­ло­гій; отри­ма­ти які­сну кон­суль­та­цію від екс­пер­тів бло­кчейн-ін­ду­стрії; ство­ри­ти про­то­тип про­е­кту, який, мо­жли­во, ста­не про­ри­вом в еко­си­сте­мі бло­кчейн-про­е­ктів; а та­кож ви­гра­ти при­зи від спон­со­рів і ор­га­ні­за­то­рів. Жур­нал «Гро­ші» є ін­фор­ма­цій­ним пар­тне­ром кон­фе­рен­ції Blockchainua.

Зпо­ча­тку ли­пня укра­їн­ці мо­жуть за кор­дон ін­ве­сту­ва­ти, пе­ре­ка­зу­ва­ти на свої ра­хун­ки ва­лю­ту, що не пе­ре­ви­щує 50 тис. дол. Упро­довж ро­ку до­зво­ле­но отри­му­ва­ти еле­ктрон­ні лі­цен­зії на су­му, яка не пе­ре­ви­щить вка­за­ний лі­міт. «Та­кі ви­мо­ги до е-лі­цен­зій вста­нов­ле­но по­ста­но­вою прав­лі­н­ня НБУ від 15.06.2017 № 54 (текст є на сай­ті НБУ і на rada.gov.ua – http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/v0054500-17 – Ред.). У ра­зі пе­ре­ви­ще­н­ня за­зна­че­ної су­ми по­трі­бно звер­ну­ти­ся без­по­се­ре­дньо в НБУ для отри­ма­н­ня в па­пе­ро­вій фор­мі ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії на здій­сне­н­ня ва­лю­тної опе­ра­ції», – по­яснює Ка­те­ри­на Бре­ду­ляк, юрист пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва ЮФ «Evris». Зви­чай­но, лі­бе­ра­лі­за­ція ва­лю­тних пе­ре­ка­зів і спро­ще­н­ня пра­вил по­ті­ши­ли укра­їн­ців. Осо­бли­во тих, у ко­го вже від­кри­то ра­хун­ки в іно­зем­них бан­ках. Але на­віть якщо та­ко­го ра­хун­ку ще не­має, йо­го мо­жна від­кри­ти і ціл­ком офі­цій­но отри­ма­ти до­звіл на пе­ре­каз ва­лю­ти на від­кри­тий ра­ху­нок. «Гро­ші» з’ясу­ва­ли осо­бли­во­сті про­це­дур і оформ­ле­н­ня ра­хун­ку за кор­до­ном та отри­ма­н­ня еле­ктрон­ної лі­цен­зії НБУ.

Від­кри­ва­є­мо ра­ху­нок

Пра­ви­ла від­кри­т­тя ра­хун­ків в іно­зем­них бан­ках від­рі­зня­ю­ться, за­ле­жно від кра­ї­ни і бан­ку, в який звер­нув­ся укра­ї­нець. Втім, біль­шість ви­мог укла­да­ю­ться в та­кий на­бір: до не­ре­зи­ден­та в бан­ку по­став­ля­ться до­бро­зи­чли­во, якщо він має чин­ний за­кор­дон­ний па­спорт і ле­галь­но пе­ре­бу­ває в кра­ї­ні. На­при­клад, в аме­ри­кан­сько­му або ні­ме­цько­му бан­ку об­слу­жать клі­єн­та, у яко­го є, що­най­мен­ше, ту­ри­сти­чна ві­за, а в де­яких кра­ї­нах (на­при­клад у Ла­твії) ще й звер­нуть ува­гу на по­зна­чку про пе­ре­тин кор­до­ну. Зу­стрі­ча­ю­ться й осо­бли­ві ви­мо­ги, на­при­клад, де­які аме­ри­кан­ські бан­ки ви­ма­га­ти­муть по­ка­за­ти во­дій­ські пра­ва або вну­трі­шній укра­їн­ський па­спорт, тоб­то будь-який до­да­тко­вий до­ку­мент з фо­то. Де­які бан­ки, і в США, і в кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу, від­мов­ля­ться від­кри­ва­ти ра­ху­нок, якщо клі­єнт не має мі­сце­во­го но­ме­ра пла­тни­ка по­да­тків. Най­про­сті­ше від­кри­ти ра­ху­нок у Поль­щі – тут зна­до­би­ться ли­ше за­кор­дон­ний па­спорт і поль­ська адре­са тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ва­н­ня в кра­ї­ні. Це мо­же бу­ти адре­са зна­йо­мих або ро­ди­чів або го­те­лю чи апар­та­мен­тів, де зу­пи­нив­ся май­бу­тній клі­єнт. За пла­ті­жною кар­ткою, за­зви­чай, по­трі­бно осо­би­сто йти в банк, над­си­ла­ти її по­штою не пе­ред­ба­че­но. То­му адре­су, най­імо­вір­ні­ше, не пе­ре­ві­ря­ти­муть. У Ні­меч­чи­ні бан­ків­ську кар­тку за­зви­чай над­си­ла­ють по­штою, тож тим­ча­со­ва адре­са мо­же

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.