Отри­ма­ти ва­лю­тну лі­цен­зію мо­же будь-який гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, який під­твер­дить дже­ре­ло сво­їх до­хо­дів

Groshi - - Детально -

– до­сить по­гля­ну­ти на їхні де­кла­ра­ції в НАЗК. За­га­лом бан­ки аж ні­як не зо­бов’яза­ні по­го­джу­ва­ти­ся отри­му­ва­ти лі­цен­зії для всіх ба­жа­ю­чих. НБУ ви­зна­чив пе­ре­лік ви­пад­ків, ко­ли банк мо­же від­мо­ви­ти клі­єн­ту. На­при­клад, якщо ба­чить во­че­видь не­від­по­від­ність по­да­них до­ку­мен­тів ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства, на­при­клад, по­да­н­ня не­пов­но­го па­ке­та до­ку­мен­тів, не­пра­виль­не їх оформ­ле­н­ня. Або ко­ли в на­да­них до­ку­мен­тах про­сте­жу­є­ться не­до­сто­вір­на ін­фор­ма­ція. Або якщо клі­єнт на­по­ля­гає на лі­цен­зії на су­му, ви­щу, ніж пе­ред­ба­че­но пра­ви­ла­ми (50 тис. дол.). Окрім то­го, від­мо­ви­ти мо­жуть тим, хто хо­ва­є­ться від слід­ства або су­ду, і про це є ін­фор­ма­ція на офі­цій­но­му сай­ті МВС або на Єди­но­му дер­жав­но­му веб-пор­та­лі від­кри­тих да­них. Не ві­зьму­ться бан­ки оформ­ля­ти лі­цен­зії та­кож тим, хто має на­мір пе­ре­ка­за­ти ко­шти в Ро­сій­ську Фе­де­ра­цію (ви­зна­на кра­ї­но­ю­агре­со­ром). Са­ме на бан­ки по­кла­де­но обов’язок ре­тель­ної пер­вин­ної пе­ре­вір­ки клі­єн­та і всі­єї йо­го до­ку­мен­та­ції. А НБУ? Він за­зви­чай пе­ре­ві­ряє, чи не про­во­див ра­ні­ше цьо­го ро­ку клі­єнт ва­лю­тні опе­ра­ції, і якщо так, то чи не пе­ре­ви­щує ни­ні­шній пе­ре­каз з ура­ху­ва­н­ням ко­ли­шніх вста­нов­ле­ний 50-ти­ся­чний рі­чний лі­міт. «А якщо клі­єн­ту вда­ло­ся прой­ти ре­тель­ну пе­ре­вір­ку бан­ку, і лі­цен­зію та­ки Нац­банк ви­дасть, то клі­єн­ту вар­то по­ква­пи­ти­ся, то­му що опе­ра­цію він змо­же про­ве­сти ви­ня­тко­во в день ви­да­чі е-лі­цен­зії, іна­кше во­на бу­де ану­льо­ва­на, і по­трі­бно бу­де по­чи­на­ти про­цес з по­ча­тку», – по­пе­ре­джає Оль­га Пі­голь. Офі­цій­ні пла­те­жі Нац­бан­ку за е-лі­цен­зію не вста­нов­ле­но. Але є ко­мі­сії бан­ків. Ко­шти за сер­віс бан­ку з отри­ма­н­ня лі­цен­зії спла­чу­ю­ться за фа­ктом ви­да­чі Нац­бан­ком лі­цен­зії (якщо не ви­да­но, ко­мі­сію не спла­чу­ють). За­зви­чай це – 2-3 тис. грн. В чи­слі ін­ших ви­трат клі­єн­та, зви­чай­но ж, ко­мі­сія за пе­ре­каз за си­сте­мою SWIFT. Іно­ді бан­ки стя­гу­ють та­ку ко­мі­сію в роз­мі­рі 800 або 1000 гри­вень, але ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють схе­му «від­со­ток від су­ми». На­при­клад, 0,5% плюс 12 дол. або ж 1% су­ми, але мі­ні­мум 30 дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.