Про що спо­ві­щає по­ста­но­ва НБУ від 15.06.2017 № 54*

Groshi - - Детально -

1. 2. Ін­ди­ві­ду­аль­на лі­цен­зія на здій­сне­н­ня ін­ве­сти­ції за кор­дон на су­му до 50 тис. дол. вклю­чно ви­да­є­ться НБУ в еле­ктрон­ній фор­мі за до­по­мо­гою ав­то­ма­ти­зо­ва­ної ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми. За­яв­ник для отри­ма­н­ня еле­ктрон­ної лі­цен­зії має звер­ну­ти­ся до упов­но­ва­же­но­го бан­ку, в яко­му в ньо­го від­кри­то вла­сний ра­ху­нок, і по­да­ти до­ку­мен­ти (див. ін­фо­гра­фі­ку на стор.19). Ори­гі­на­ли до­ку­мен­тів мо­жуть по­да­ва­ти­ся до упов­но­ва­же­но­го бан­ку і в па­пе­ро­во­му ви­гля­ді, і в еле­ктрон­но­му. За­я­ва в НБУ про ви­да­чу еле­ктрон­ної лі­цен­зії у ви­гля­ді еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та має бу­ти за­ві­ре­на за­яв­ни­ком еле­ктрон­ним ци­фро­вим під­пи­сом. Ко­пії до­ку­мен­тів у па­пе­ро­вій фор­мі ма­ють за­свід­чу­ва­ти­ся під­пи­сом за­яв­ни­ка. Ко­пії до­ку­мен­тів в еле­ктрон­ній фор­мі ство­рю­ю­ться шля­хом ска­ну­ва­н­ня з ори­гі­на­лів і за­свід­чу­ю­ться еле­ктрон­ним ци­фро­вим під­пи­сом. 7. Еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ні ко­пії до­ку­мен­тів мо­жуть по­да­ва­ти­ся че­рез клі­єнт-банк, клі­єнт-ін­тер­нет-банк та ін­ші. Упов­но­ва­же­ний банк зо­бов’яза­ний пе­ре­ко­на­ти­ся в до­сто­вір­но­сті на­да­них за­яв­ни­ком до­ку­мен­тів (ін­фор­ма­ції). До­ку­мен­ти, на­да­ні фі­з­осо­бою в банк для отри­ма­н­ня еле­ктрон­ної лі­цен­зії, ма­ють за­ли­ша­ти­ся в бан­ку на збе­рі­ган­ні. 10.Упов­но­ва­же­ний банк до­во­дить до ві­до­ма за­яв­ни­ка про ви­да­чу еле­ктрон­ної лі­цен­зії або її ану­лю­ва­н­ня шля­хом на­да­н­ня ін­фор­ма­ції за­яв­ни­ку з ін­форм­си­сте­ми, яка мі­стить ві­до­мо­сті про фі­з­осо­бу (за­яв­ни­ка), ва­лю­тну опе­ра­цію, на про­ве­де­н­ня якої бу­ла ви­да­на е-лі­цен­зія (ме­та, су­ма ці­єї опе­ра­ції, одер­жу­вач пе­ре­ка­зу), і (в ра­зі ану­лю­ва­н­ня) при­чи­ни ану­лю­ва­н­ня лі­цен­зії. 11.Ви­да­ча, ану­лю­ва­н­ня НБУ еле­ктрон­ної лі­цен­зії здій­сню­є­ться

без­ко­штов­но. 8. 9.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.