Ідеї на 2018

Groshi - - Спеціальний Випуск -

У нас опти­мі­зму – хоч відбав­ляй. Ані тиск з бо­ку пе­ре­ві­ря­ю­чих ор­га­нів, ані по­стій­ний без­лад з по­да­тка­ми не від­би­ва­ють у під­при­єм­ців ба­жа­н­ня бу­ду­ва­ти бі­знес. «Гро­ші» з’ясо­ву­ва­ли, які ні­ші бу­дуть при­ва­бли­ви­ми для ство­ре­н­ня успі­шних про­е­ктів у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му, і як стар­то­вий ка­пі­тал у 5–10 ти­сяч до­ла­рів за лі­че­ні ро­ки пе­ре­тво­ри­ти на при­бу­тко­ву спра­ву. Пав­ло Хар­ла­мов

Зда­ва­ло­ся б, усі рин­ки вже дав­но роз­по­ді­ле­ні, і віль­но­го мі­сця, щоб хва­цько роз­кру­ти­ти­ся, май­же не за­ли­ши­ло­ся. Та й еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в кра­ї­ні не ті­шить ста­біль­ні­стю, що зна­чно зву­жує мо­жли­во­сті для за­пу­ску бі­зне­су. Але на пра­кти­ці під­при­єм­ці зав­дя­ки на­по­ле­гли­во­сті та гну­чко­сті зна­хо­дять ма­су мо­жли­во­стей для ре­а­лі­за­ції сво­їх ідей. При­чо­му ба­га­то ідей ле­жать бу­кваль­но на по­верх­ні. Зро­ста­ють та­ри­фи на ко­му­наль­ні по­слу­ги? Шу­ка­є­мо ва­рі­ан­ти еко­но­мії і вчи­мо­ся отри­му­ва­ти з цьо­го при­бу­ток. Є по­пит на то­ва­ри ру­чної ро­бо­ти та екс­клю­зив? Мо­не­ти­зу­є­мо своє хо­бі та пе­ре­тво­рю­є­мо йо­го на спра­ву.

Ви­хо­ву­є­мо і про­да­є­мо

Всу­пе­реч по­ши­ре­ній дум­ці, що в АПК є мі­сце ви­клю­чно для ве­ли­ких ком­па­ній і кор­по­ра­цій, на­справ­ді все тро­хи іна­кше. Дрі­бне фер­мер­ство ні­ку­ди не зни­кло. Не­ве­ли­кі го­спо­дар­ства ма­ють ши­кар­ну мо­жли­вість за­ро­бля­ти не тіль­ки на ви­ро­щу­ван­ні куль­тур або роз­ве­ден­ні тва­рин, а й на пе­ре­роб­ці, на ви­ро­бни­цтві кін­це­во­го про­ду­кту з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. При­кла­ди? Їх ма­са. На­при­клад, го­рі­хо­ва фер­ма – це не тіль­ки фун­дук, ке­шью або во­ло­ський го­ріх. Це дже­ре­ло цін­ної си­ро­ви­ни для ко­сме­ти­чної та кон­ди­тер­ської га­лу­зей, а та­кож для ме­ди­ци­ни. Ви­ро­щу­ва­н­ня ягід пе­ред­ба­чає як їх ре­а­лі­за­цію у сві­жо­му і за­мо­ро­же­но­му ви­гля­ді, так і пе­ре­роб­ку на со­ки, дже­ми, топ­пін­ги. Ро­зве­де­н­ня кро­ли­ків до­зво­лить отри­му­ва­ти при­бу­ток не тіль­ки від про­да­жу м’яса, але й шку­рок і ху­тра. І фер­ме­ру зов­сім не­о­бов’яз­ко­во ки­да­ти гро­ші на ку­пів­лю до­ро­го­го уста­тку­ва­н­ня. На пер­ших по­рах пе­ре­роб­ку вла­сної си­ро­ви­ни мо­жна на­ла­го­ди­ти на «чу­жій» ви­ро­бни­чій лі­нії. Так, то­ді до­ве­де­ться ді­ли­ти­ся при­бу­тком з під­ря­дни­ка­ми. Але у та­ко­му ви­пад­ку під­при­є­мець змо­же з лег­кі­стю ви­ско­чи­ти з бі­зне­су, якщо той ви­яви­ться про­валь­ним. Не­має мі­сця на вну­трі­шньо­му рин­ку? Йде­мо на екс­порт. На­при­клад, по­став­ки ягід з Укра­ї­ни за кор­дон про­тя­гом 2014–2016 ро­ків зро­сли удві­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.