До­свід чи­та­ча

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ген­на­дій Ше­стак, тво­рець 3D-па­злів Ugears Якщо го­во­ри­ти про Укра­ї­ну, то, на мій по­гляд, ду­же при­ва­бли­вим є агро­се­ктор. Але че­рез ко­ру­пцію у цій га­лу­зі по­віль­но впро­ва­джу­ю­ться ін­но­ва­ції. То­му у най­ближ­чі ро­ки не вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти на будь-яку ре­во­лю­цію в АПК. Хо­ча для Укра­ї­ни мо­жуть бу­ти від­мін­ним при­кла­дом Ні­дер­лан­ди, які, не­зва­жа­ю­чи на спе­ци­фі­чний клі­мат, змо­гли до­мог­ти­ся не­ймо­вір­них по­ка­зни­ків ефе­ктив­но­сті у сіль­сько­му го­спо­дар­стві. Не менш ці­ка­вий се­ктор IT, а та­кож енер­го­ефе­ктив­ність, які за­ли­ша­ю­ться без­пе­ре­чни­ми лі­де­ра­ми за тем­па­ми роз­ви­тку та ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті. Ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал у ін­тер­нет-тор­гів­лі та ло­гі­сти­ки. Осо­би­сто я б із за­до­во­ле­н­ням ін­ве­сту­вав у ви­ро­бни­цтво ори­гі­наль­них і по­трі­бних спо­жи­ва­че­ві де­вай­сів. По-пер­ше, ця те­ма близь­ка ме­ні і зро­зумі­ла. По-дру­ге, у про­ду­ктів се­гмен­та хо­бі ве­ли­ке по­ле для роз­ви­тку і мас­шта­бу­ва­н­ня. Єди­ний ню­анс у то­му, що по­ді­бні то­ва­ри по­вин­ні бу­ти ада­пто­ва­ні для за­хі­дних рин­ків, то­му що в Укра­ї­ні цей се­гмент має все ще не­ви­со­кий по­тен­ці­ал. Стар­то­ва су­ма ін­ве­сти­цій мо­же по­чи­на­ти­ся з по­зна­чки у 10 тис. дол. і до­ся­га­ти міль­йо­нів. Все за­ле­жить від про­е­кту, йо­го мас­шта­бно­сті та пер­спе­ктив­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.