На роз­ви­ток – да­дуть

Groshi - - Спеціальний Випуск -

У ве­ре­сні-2017 бан­ки про­по­ну­ють бі­зне­су кре­ди­ти на по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів і овер­дра­фти за став­ка­ми 16-20% рі­чних. Втім по­зи­ки до­сту­пні ком­па­ні­ям з до­сві­дом ро­бо­ти по­над рік і ста­біль­ним до­хо­дом. Де зна­йти гро­ші на роз­ви­ток? На­та­лія Бо­гу­та

Уно­вий ді­ло­вий се­зон – з но­ви­ми кре­ди­та­ми? Так, бан­ки за­лу­ча­ють ма­лі під­при­єм­ства вла­сни­ми кре­ди­тни­ми про­гра­ма­ми. Що обі­ця­ють? Ло­яль­ну оцін­ку фі­нан­со­во­го ста­ну, змен­ше­ні від­со­тко­ві став­ки, при­ско­ре­ну про­це­ду­ру ви­да­чі. А крім то­го, без­за­став­ні про­гра­ми. «З ве­сни 2015 ро­ку в нас був до­го­вір з бан­ком про овер­драфт, і то­ді в за­ста­ву я пе­ре­дав при­мі­ще­н­ня одно­го сво­го ма­га­зи­ну. Влі­тку 2017 ро­ку озна­йо­мив­ся з умо­ва­ми цьо­го ж бан­ку і звер­нув­ся з про­ха­н­ням ви­ве­сти при­мі­ще­н­ня з-під за­ста­ви, а ме­ні на­ра­ху­ва­ти без­за­став­ний овер­драфт. Банк удру­ге оці­нив фі­нан­со­ву зві­тність, про­ана­лі­зу­вав над­хо­дже­н­ня на ра­ху­нок і по­го­див­ся», – роз­по­вів під­при­є­мець з Пол­та­ви Олег Ри­жук. Не те щоб бан­ки бу­ли у за­хва­ті від без­за­став­них про­грам, але ча­сто ви­бо­ру ін­шо­го не за­ли­ша­є­ться – щоб кре­ди­ту­ва­ти, по­трі­бні пла­то­спро­мо­жні клі­єн­ти. А у них за­зви­чай при­мі­ще­н­ня та ав­то­транс­порт або вже пе­ре­да­но в за­ста­ву за дов­го­стро­ко­ви­ми кре­ди­тни­ми лі­ні­я­ми, або ком­па­нії на то­му ета­пі роз­ви­тку, ко­ли ви­ру­чка і при­бу­ток вже є, а вла­сно­го май­на ще не­до­ста­тньо для пе­ре­да­н­ня в за­ста­ву. Зви­чай­но, під­хід до ви­да­чі без­за­став­них по­зик жорс­ткі­ший – ана­лі­зу­ю­ться над­хо­дже­н­ня на ра­ху­нок, ре­пу­та­ція вла­сни­ків і на­віть ре­пу­та­ція го­лов­них кон­тр­аген­тів. Окрім то­го, су­ми без­за­став­них кре­ди­тів бі­зне­су обме­же­ні – це або 200-500 тис. грн., або 1-3 млн. грн. Біль­ше – ли­ше за умо­ви на­да­н­ня в за­без­пе­че­н­ня не­ру­хо­мо­сті, транс­пор­ту або ко­штів на де­по­зи­ті.

Лі­міт на ра­ху­нок

Овер­дра­фти бан­ки про­по­ну­ва­ли і ра­ні­ше, та ли­ше до осе­ні 2017 ро­ку під­хо­ди до оформ­ле­н­ня цих кре­ди­тів змі­ни­ли­ся. Пе­ре­д­усім, мова йде про те, що овер­дра­фти ста­ли до­сту­пні но­вим клі­єн­там, то­ді як ще на по­ча­тку ро­ку для отри­ма­н­ня та­ко­го кре­ди­ту по­трі­бно бу­ло бу­ти клі­єн­том бан­ку про­тя­гом 6-12 мі­ся­ців, а кра­ще – біль­ше ро­ку. Як і ра­ні­ше, бан­ки хо­чуть ба­чи­ти обо­ро­ти клі­єн­та, для чо­го про­сять но­вих під­при­єм­ців від­кри­ва­ти ра­хун­ки там, де пла­ну­є­ться отри­ма­н­ня овер­дра­фту. «Для оформ­ле­н­ня овер­дра­фту обов’яз­ко­вою умо­вою є на­яв­ність по­то­чно­го ра­хун­ку клі­єн­та в на­шо­му бан­ку. У ра­зі йо­го від­су­тно­сті, по­то­чний ра­ху­нок клі­єнт має від­кри­ти до укла­де­н­ня до­го­во­ру овер­дра­фту», – на­по­ля­га­ють в Райф­фай­зен Бан­ку Аваль. Ще одна по­зи­тив­на змі­на – збіль­ше­н­ня лі­мі­тів на овер­драфт, які від­кри­ва­ють бан­ки. Ра­ні­ше бан­ки на­хва­лю­ва­ли свої лі­мі­ти в роз­мі­рі до 60% чи­стих над­хо­джень на ра­ху­нок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.