І ван­та­жів­ку, і сі­вал­ку

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ба­га­то бан­ків у ве­ре­сні-2017 про­по­ну­ють ін­ве­сти­цій­ні по­зи­ки на при­дба­н­ня те­хні­ки та транс­пор­ту про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків. Іде­ться, на­при­клад, про спе­цте­хні­ку Kuhn, DEUTZFAHR, AGCO, Merlo, Dominoni, Montana, HOWO, Case, Gaspardo, Changling, John Deere. Кіль­кість кре­ди­тів, які ви­да­ють бан­ки на ку­пів­лю агро­те­хні­ки і транс­пор­ту, актив­но зро­стає. «2017 ро­ку по­пит на ін­ве­сти­цій­ні кре­ди­ти зна­чно зріс, це пов’яза­но з по­вер­не­н­ням апе­ти­ту на ін­ве­сти­ції з бо­ку ком­па­ній. Ба­га­то вла­сни­ків зно­ву го­то­ві вкла­да­ти в роз­ви­ток сво­го бі­зне­су, а бан­ки, від­по­від­но, в цьо­му їх під­три­му­ва­ти», – упев­не­ний Ма­ксим Дми­трі­єв, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту роз­ви­тку СМБ Кре­ді Агрі­коль Бан­ку. Крім бан­ків, те­хні­ка і транс­порт до­сту­пні в лі­зинг у ком­па­ні­ях Аль­фа-лі­зинг, Ексім Лі­зинг, ОТП Лі­зинг, ULF Leasing. За­зви­чай кре­ди­ти на те­хні­ку і транс­порт ви­да­ють на тер­мін до се­ми ро­ків. Ча­сто бан­ки про­по­ну­ють кре­ди­ти в пар­тнер­стві з ди­ле­ра­ми і ви­ро­бни­ка­ми транс­пор­ту та агро­те­хні­ки. Пар­тнер­ські про­гра­ми є у Райф­фай­зен Бан­ку Аваль, Кре­до­бан­ку, Укр­га­збан­ку, ком­па­нії «ОТП Лі­зинг», Кре­ді Агрі­коль Бан­ку та ін­ших. Вла­сний вне­сок за та­ко­го кре­ди­ту­ва­н­ня – 20-30%. «Якщо у клі­єн­та не ви­ста­чає вла­сних ко­штів на спла­ту по­ча­тко­во­го вне­ску, йо­го мо­жуть змен­ши­ти за ра­ху­нок до­да­тко­вої за­ста­ви», – ка­же Ін­на Крав­чук, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту мі­кро-, ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су Оща­дбан­ку. Якщо в стан­дар­тних про­гра­мах бан­ків став­ка за кре­ди­том – 17-20% рі­чних, то в пар­тнер­ських – 9-16% рі­чних, а іно­ді й мен­ше. Ча­сто став­ку прив’яза­но до роз­мі­ру вла­сно­го вне­ску і тер­мі­ну ви­пла­ти кре­ди­ту. На­при­клад, Райф­фай­зен Банк Аваль про­по­нує в кре­дит те­хні­ку Claas. Якщо вла­сний вне­сок – 50%, а тер­мін – 12 мі­ся­ців, то став­ка – 5,3% рі­чних. А якщо кре­дит спла­чу­є­ться три ро­ки, а вне­сок – 20%, то­ді став­ка – 12,3% рі­чних. У про­гра­мах ком­па­нії «ОТП Лі­зинг» вар­тість кре­ди­ту ча­сто прив’яза­на ли­ше до тер­мі­ну і не за­ле­жить від вла­сно­го вне­ску (мі­ні­маль­ний – 30%). На­при­клад, якщо бра­ти в лі­зинг ван­та­жів­ку Iveco, то став­ка для одно­го ро­ку – 10,7% рі­чних, а до п’яти ро­ків – 15,5%. Окрім пар­тнер­ських кре­ди­тних про­грам на ку­пів­лю ім­порт­ної сіль­гос­пте­хні­ки є про­гра­ми ком­пен­са­ції 20% ви­трат на при­дба­н­ня ві­тчи­зня­ної агро­те­хні­ки та обла­дна­н­ня («Гро­ші» пи­са­ли про це). З ура­ху­ва­н­ням сум ком­пен­са­ції та­кі про­гра­ми да­ють ду­же силь­ний сти­мул «ку­пу­ва­ті укра­їн­ське». Упов­но­ва­же­ни­ми за ці­єю про­гра­мою є дер­жбан­ки – При­ват­банк, Оща­дбанк, Укр­га­збанк та Укре­ксім­банк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.