А пла­тіж – че­рез смар­тфон

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Бан­ки про­по­ну­ють бі­зне­су не ли­ше стан­дар­тний тор­го­вий еквай­рінг, а й но­во­мо­дні мо­біль­ні тер­мі­на­ли. Во­ни при­йма­ють пла­те­жі за до­по­мо­гою смар­тфо­ну або план­ше­та. Як, на­ві­що і скіль­ки це ко­штує? Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Все на без­го­тів­ку? Так, спла­та пла­ті­жни­ми кар­тка­ми в Укра­ї­ні стає де­да­лі по­ши­ре­ні­шим яви­щем. На­при­клад, за да­ни­ми НБУ, 2011 ро­ку на роз­ра­хун­ки кар­та­ми при­па­да­ло 8% в за­галь­но­му об­ся­зі пла­те­жів фі­зо­сіб, а 2017-го – вже 35%. Вза­га­лі в НБУ роз­ра­хо­ву­ють, що до 2020 ро­ку час­тка кар­тко­вих пла­те­жів пе­ре­біль­шить 50%. Як­би та­ри­фи мен­ші, ся­гну­ла за 80%, але дя­ку­є­мо й на то­му, що бан­ки актив­но про­по­ну­ють по­слу­ги еквай­рин­гу. При­найм­ні, у ве­ли­ких мі­стах в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті тор­го­вих і сер­ві­сних то­чок тер­мі­на­ли для спла­ти кар­тою є. Їх уже на пов­ний хід ви­ко­ри­сто­ву­ють на­віть та­кси­сти і ба­ри­ста в мо­біль­них кав’яр­нях. На від­да­лі від сто­ли­ці си­ту­а­ція де­що ін­ша – там тер­мі­на­ли став­лять, пе­ре­ва­жно, го­те­лі, ре­сто­ра­ни і су­пер­мар­ке­ти. Пла­то­спро­мо­жність на­се­ле­н­ня істо­тно ниж­ча, і не­ве­ли­кі то­чки по­ки що не го­то­ві спла­чу­ва­ти ко­мі­сію з ко­жної опе­ра­ції на рів­ні 2-2,7%. «У ме­не ма­га­зин одя­гу в Хмель­ни­цько­му. Ці­ни на се­ре­дньо­му рів­ні, на­віть мо­жна ска­за­ти, не­ви­со­кі. За три ро­ки ро­бо­ти в ме­не ли­ше ра­зів п’ять по­ці­ка­ви­ли­ся, чи мо­жна спла­ти­ти кар­ткою. То­му я по­ки що не го­то­ва ви­тра­ча­ти 300 грн. що­мі­ся­ця на об­слу­го­ву­ва­н­ня бан­ком тер­мі­на­лу плюс ще й ко­мі­сії спла­чу­ва­ти з ко­жної по­ку­пки», – ка­же Мі­ла­на Рож­ко, при­ва­тний під­при­є­мець. Втім, де­які бі­зне­сме­ни не так ка­те­го­ри­чні, і го­то­ві за­без­пе­чи­ти при­йом кар­ток. «У Льво­ві, та ще й у цен­трі мі­ста, без тер­мі­на­лу ти бі­знес не зро­биш. Тут су­ціль­но ту­ри­сти, і ба­га­то хто вза­га­лі не хо­че роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся го­тів­кою, їм по­да­вай тер­мі­нал. Я ли­ше пер­ших три мі­ся­ці пра­цю­вав без тер­мі­на­лу, по­ки не зро­зу­мів, що втра­чаю клі­єн­тів, і то­ді вста­но­вив тер­мі­нал», – роз­по­вів Ру­слан По­лі­щук, вла­сник мі­ні­кав’яр­ні. За йо­го сло­ва­ми, не­що­дав­но він ді­знав­ся, що банк, який йо­го об­слу­го­вує, про­по­нує мо­біль­ні тер­мі­на­ли, і вже офор­мив до­да­тко­вий до­го­вір з бан­ком. «Я пла­ную від­кри­ти дві-три кав’яр­ні на ко­ле­сах, бу­де зру­чно при­йма­ти пла­те­жі че­рез смар­тфон», – упев­не­ний під­при­є­мець.

Кла­си­ка еквай­рін­гу

При­йма­ти кар­тки від­да­ле­но, без­дро­то­во, зда­тен Pos-тер­мі­нал із вбу­до­ва­ним мо­біль­ним Ін­тер­не­том (при­стрій із вбу­до­ва­ним Gprs-мо­де­мом). Са­ме та­ки­ми тер­мі­на­ла­ми ча­сто ко­ри­сту­ю­ться ре­сто­ра­то­ри, ко­ли офі­ці­ан­ти при­но­сять тер­мі­на­ли для роз­ра­хун­ку з клі­єн­та­ми до їхньо­го сто­ли­ка. Пра­цю­ють з ни­ми і слу­жби та­ксі, мо­біль­ні кав’яр­ні. Го­лов­на пе­ре­ва­га та­ко­го тер­мі­на­лу – від­су­тність дро­тя­но­го під­клю­че­н­ня. В ре­шті він пра­цює ана­ло­гі­чно стан­дар­тним дро­тя­ним тер­мі­на­лам, які ча­сто вста­нов­лю­ють в ма­га­зи­нах і то­чках сфе­ри по­слуг. За від­гу­ка­ми ко­ри­сту­ва­чів, та­кий тер­мі­нал не втра­чає зв’яз­ку з бан­ком, тоб­то до­сить на­дій­ний у ро­бо­ті. Для іден­ти­фі­ка­ції по­ку­пця тер­мі­нал мо­же за­про­си­ти пін-код, про­те ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.