До­свід чи­та­чів

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Єв­ген Чо­пен­ко, вла­сник Shuttle Taxi Наш бі­знес – це па­са­жир­ські пе­ре­ве­зе­н­ня до ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль», і ба­га­то клі­єн­тів ці­кав­ля­ться спла­тою пла­ті­жною кар­ткою. Під­клю­чи­ти при­йом карт ви­яви­ло­ся ду­же про­сто: ко­ро­ткий до­го­вір у від­ді­лен­ні бан­ку, і ви­да­ють мо­біль­ні Pos-тер­мі­на­ли. Це – ана­лог ста­ціо­нар­них тер­мі­на­лів, тіль­ки під­клю­че­н­ня дро­то­во­го не­має. Для їх ро­бо­ти не по­трі­бні жо­дні до­да­тки. Спла­чу­є­ться за ко­жен абон­пла­та 300 грн. на мі­сяць. Та­кож банк бе­ре ко­мі­сію 2% обі­гу на мі­сяць. Спла­та че­рез тер­мі­нал за­тре­бу­ва­на. На­то­мість вста­нов­лю­ва­ти рі­де­ри на смар­тфо­ни ми від­мо­ви­ли­ся. З’ясу­ва­ли, що спла­та че­рез смар­тфон мо­же про­хо­ди­ти ма­ло не з п’ятої спро­би. До то­го ж, че­ків та­кий тер­мі­нал не дає, за­пи­ту Пін-ко­ду не­має, що на­сто­ро­жує клі­єн­тів.

Ло­ра Ахме­то­ва, май­стер-пе­ру­кар, спів­за­снов­ник са­ло­ну «Зла­то­сла­ва» Ми три­ва­лий час пра­цю­ва­ли без тер­мі­на­лів, при­йма­ю­чи ли­ше го­тів­ку. Зви­чай­но, ба­га­то клі­єн­тів ни­ні ці­кав­ля­ться, чи мо­жна спла­ти­ти кар­ткою. І за­раз я в по­шу­ку від­по­від­но­го бан­ку, ви­вчаю умо­ви рин­ку. Зокре­ма, ме­ні ці­ка­во по­ста­ви­ти ста­ціо­нар­ний тер­мі­нал у са­мо­му са­ло­ні, а та­кож під­клю­чи­ти при­йом карт на смар­тфо­ни. Мо­біль­ний тер­мі­нал – хо­ро­ша ідея. Він дає змо­гу май­страм при­йма­ти спла­ту, ко­ли во­ни ви­їжджа­ють на стриж­ку або за­чі­ску до клі­єн­та до­до­му (у нас є та­ка по­слу­га). Щоб у май­стра не ви­ни­кло ба­жа­н­ня від­пра­ви­ти час­тку ке­ша со­бі в ки­ше­ню, ло­гі­чно про­кон­тро­лю­ва­ти про­цес спла­ти че­рез без­го­тів­ко­ве пе­ре­ра­ху­ва­н­ня. На мій по­гляд, це зна­чно спро­щує кон­троль за бух­гал­те­рі­єю, крім то­го, за­тре­бу­ва­не клі­єн­та­ми, адже пла­ті­жні кар­тки сьо­го­дні ма­ють пра­кти­чно всі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.