Орен­ду­ва­ти по­да­но

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Шу­ка­ти офіс для орен­ди та орі­єн­ту­ва­ти­ся при цьо­му ви­клю­чно на цін­ник – спра­ва нев­дя­чна. По­трі­бно звер­та­ти ува­гу на де­та­лі – тіль­ки то­ді бі­зне­су на но­во­му мі­сці бу­де ком­фор­тно. «Гро­ші» роз­би­ра­ю­ться у де­та­лях і ці­нах. Пав­ло Хар­ла­мов

Вар­тість орен­ди офі­сних при­мі­щень у Ки­є­ві та ве­ли­ких мі­стах за рік осо­бли­во не змі­ни­ла­ся (див. «Гро­ші» № 327 від 7 ли­пня 2016 ро­ку). У сто­ли­ці за ква­дра­тний метр у бі­знес-цен­трах кла­су А та А+ орен­до­дав­ці про­сять до 400–450 грн., що екві­ва­лен­тно 15–18 дол. Офіс про­сті­ше та по­да­лі від цен­тру мо­жна орен­ду­ва­ти, за­пла­тив­ши за «ква­драт» 200–250 грн. або 8–10 дол. В ін­ших мі­стах-міль­йон­ни­ках орен­дні став­ки від­чу­тно ниж­че. У Льво­ві, Оде­сі та Дні­прі на­віть у БЦ топ-рів­ня ціл­ком ре­аль­но зна­йти офі­сний про­стір за ці­ною 250–300 грн./кв. м. Тоб­то у ме­жах 10–12 у.о. Тіль­ки у Хар­ко­ві орен­до­дав­ці за­ди­ра­ють орен­ду до май­же сто­ли­чно­го рів­ня. Однак офі­си кла­су В або С на пе­ри­фе­рії зда­ю­ться і зов­сім за ко­пій­ки. За них про­сять всьо­го ли­ше 100–150 грн. або 4–6 дол. за ква­дра­тний метр. Але, не­зва­жа­ю­чи на те, що рі­вень ва­кан­тно­сті офі­сних при­мі­щень ста­но­вить 16–18% (і це тіль­ки у Ки­є­ві, в ре­гіо­нах віль­них ме­трів ще біль­ше), які­сні ко­мер­цій­ні пло­щі за аде­ква­тні гро­ші – все одно ви­ня­ток. Го­лов­на про­бле­ма у то­му, що орен­до­дав­ці ча­сто за­ви­щу­ють клас офі­сної бу­дів­лі та при­пи­су­ють їй не­і­сну­ю­чі яко­сті, щоб пе­ре­ко­на­ти орен­да­ря від­да­ти по­біль­ше гро­шей.

Від А до С

За за­галь­но­прийня­тою кла­си­фі­ка­ці­єю офі­сні при­мі­ще­н­ня ді­ля­ться на три основ­ні кла­си: А, В і С. Офі­си кла­су «А» най­більш пре­сти­жні. Во­ни зна­хо­дя­ться у бі­знес-цен­трах, які роз­та­шо­ва­ні у цен­траль­них ра­йо­нах міст.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.