ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ МЕДСТРАХОВКИ ДЛЯ ГРО­МА­ДЯН

Groshi - - Управляємо Фінансами -

До­ро­слий 18 ро­ків

Стра­хо­ва су­ма: 75 тис. грн. Стра­хо­вий та­риф: 1,4% Ці­на по­лі­са: 1,1 тис. грн. Рі­вень клі­нік: дер­жав­ні та ві­дом­чі, при­ва­тні (фран­ши­за на при­ва­тні – 60–90%) Лі­міт на не­від­кла­дну до­по­мо­гу: не­має Лі­міт на ме­ди­ка­мен­ти (ам­бу­ла­тор­но): не­має Лі­міт на не­від­кла­дну сто­ма­то­ло­гію: 500 грн. Не по­кри­ва­ють: • пла­но­ві кон­суль­та­ції; • ста­ціо­нар; • ам­бу­ла­тор­не лі­ку­ва­н­ня

та ана­лі­зи До­да­тко­во: су­про­від до­ві­ре­ним лі­ка­рем по те­ле­фо­ну

Сі­мей­на па­ра 30 і 35 ро­ків

Стра­хо­ва су­ма: 135 тис. грн. на ко­жно­го Стра­хо­вий та­риф: 5,5% Ці­на по­лі­сів: 15 тис. грн. Рі­вень клі­нік: дер­жав­ні, ві­дом­чі та ко­мер­цій­ні Лі­міт на не­від­кла­дну до­по­мо­гу: не­має Лі­міт на ме­ди­ка­мен­ти (ам­бу­ла­тор­но): 4 тис. грн. (фран­ши­за на ім­порт­ні – 25%). Лі­міт на не­від­кла­дну сто­ма­то­ло­гію: 750 грн. Не по­кри­ва­ють: • пла­но­ву сто­ма­то­ло­гію; • лі­ку­ва­н­ня хро­ніч. хво­роб у ста­дії ре­мі­сії; • ви­клик лі­ка­ря до­до­му; • з кон­суль­та­цій про­філь­них лі­ка­рів –

фран­ши­за 50–90% До­да­тко­во: транс­пор­ту­ва­н­ня швид­кою з одні­єї ме­д­уста­но­ви в дру­гу. Лі­кар аси­стан­су ку­ри­рує ста­ціо­нар Стра­хо­ва су­ма: 190 тис. грн. Стра­хо­вий та­риф: 8,4% Ці­на по­лі­са: 16 тис. грн. Рі­вень клі­нік: дер­жав­ні, ві­дом­чі та ко­мер­цій­ні Лі­міт на не­від­кла­дну до­по­мо­гу: не­має Лі­міт на ме­ди­ка­мен­ти (ам­бу­ла­тор­но): 5 тис. грн. Лі­міт на не­від­кла­дну сто­ма­то­ло­гію: 750 грн. Не по­кри­ва­ють: • пла­но­ву сто­ма­то­ло­гію; • кон­суль­та­ції де­яких до­кто­рів – фран­ши­за 50–90% До­да­тко­во: ви­клик до­кто­ра до­до­му, один курс ма­са­жу (10 се­ан­сів). Спла­та за лі­ку­валь­ну фіз­куль­ту­ру (за при­зна­че­н­ням)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.