Ближ­че до ін­фля­ції

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Бан­ки в сер­пні-ве­ре­сні мля­во змен­шу­ва­ли став­ки за де­по­зи­та­ми в грив­ні, пе­ре­ва­жно, при­бу­тко­вість за­ли­ши­ли на рів­ні ли­пня – в ме­жах 11-16% рі­чних. А де­які на по­ча­тку но­во­го се­зо­ну все-та­ки ви­рі­ши­ли по­гра­ти­ся у «хто біль­ше». Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Увесь 2017 рік став­ки за вкла­да­ми в грив­ні стрім­ко зни­жу­ва­ли­ся під ти­ском дер­жбан­ків – са­ме во­ни за­да­ва­ли в цьо­му тон. Але на­при­кін­ці сер­пня і на по­ча­тку ве­ре­сня бан­ки при­зу­пи­ни­ли швид­кі­сне па­ді­н­ня ста­вок. Та так, що на рин­ку зно­ву по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся про­по­зи­ції зі став­кою 18% рі­чних. Втім, са­ме зав­дя­ки вста­нов­ле­ним став­кам стає зро­зумі­ло, які бан­ки за­зна­ють тру­дно­щів з лі­кві­дні­стю (про це да­лі). По­ки що став­ки за вкла­да­ми у грив­ні по­кри­ва­ють про­гно­зо­ва­ний Нац­бан­ком рі­вень ін­фля­ції – 9,1% за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку. Але від­ста­ють від тем­пів зро­ста­н­ня цін про­тя­гом остан­ніх 12 мі­ся­ців. Однак де­да­лі ча­сті­ше на рин­ку ми­го­тять про­по­зи­ції ве­ли­ких бан­ків, де став­ки зни­же­но до 9% рі­чних. Хто і за скіль­ки бе­ре грив­ню у клі­єн­тів-фі­зо­сіб у ве­ре­сні?

Осін­ні умо­ви

Го­лов­на стра­те­гія бан­ків пов’яза­на з гра­да­ці­єю ста­вок за­ле­жно від рі­зних стро­ків та­ким чи­ном, щоб клі­єн­ти оби­ра­ли пів­рі­чні та рі­чні вкла­ди. При­чо­му, ча­сто бан­ки на­віть вста­нов­лю­ють най­ви­щу став­ку за вкла­дом на шість мі­ся­ців, а за рі­чним зни­жу­ють на 1 в. п. Це ро­би­ться, щоб при­вер­ну­ти вкла­дни­ків, з одно­го бо­ку, а та­кож вча­сно змі­ни­ти умо­ви вкла­ду на на­сту­пний ше­сти­мі­ся­чний пе­рі­од від­по­від­но до трен­дів рин­ку, з дру­го­го. Ще одна істо­рія – ба­га­то бан­ків при­бра­ли з де­по­зи­тних лі­ні­йок вкла­ди на один мі­сяць, а в ін­ших не­має і три­мі­ся­чних де­по­зи­тів. Укра­їн­ський ін­декс ста­вок за де­по­зи­та­ми фі­зо­сіб у грив­ні UIRD за мі­сяць, з 7 сер­пня до 8 ве­ре­сня, змен­шив­ся на 0,26-0,45 в. п. Тоб­то бан­ки та­ки зни­жу­ва­ли став­ки на­пе­ре­до­дні но­во­го ді­ло­во­го се­зо­ну. Ін­декс за вкла­да­ми на три мі­ся­ці зни­же­но на 0,45 в. п. – до 13,64% рі­чних. А ін­декс за ше­сти­мі­ся­чни­ми де­по­зи­та­ми в грив­ні впав на 0,26 в. п. – до 14,6% рі­чних. Рі­вень ста­вок за вкла­да­ми у грив­ні на рік ско­ро­тив­ся на 0,34 в. п. – до 14,9% рі­чних. Най­ниж­чі став­ки – тра­ди­цій­но за вкла­да­ми на один і три мі­ся­ці. Як зав­жди, в лі­де­рах рей­тин­гу най­мен­ших від­со­тків – бан­ки з іно­зем­ним ка­пі­та­лом. На­при­клад, за вкла­дом на три мі­ся­ці в Райф­фай­зен Бан­ку Аваль став­ка – 7,15% рі­чних, в Укр­сиб­бан­ку – 5,2%, у Кре­ді Агрі­коль Бан­ку – 10%, а в Кре­до­бан­ку і ОТП Бан­ку – 10,5% рі­чних. Най­більш ви­гі­дні умо­ви за три­мі­ся­чни­ми де­по­зи­та­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.