Ін­ве­сту­ва­ти – бли­ску­че

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Не­ви­зна­че­ність на сві­то­вих рин­ках ка­пі­та­лу впев­не­но ве­де зо­ло­то до ці­ни по­над 1300 до­ла­рів за трой­ську ун­цію (близь­ко 31 г). Ін­ве­сто­ри вкла­да­ють, хо­ча ри­зи­ки па­ді­н­ня ці­ни на ме­тал за­ли­ша­ю­ться. Як і де ін­ве­сту­ва­ти в зо­ло­то в Укра­ї­ні? Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Зо­ло­то – ін­ве­сти­ція для тих, хто не звик по­спі­ша­ти і хо­че зна­йти «ти­ху га­вань». Це – ін­стру­мент за­оща­джень для тих, хто має на­мір ін­ве­сту­ва­ти на три­ва­лий час, що­най­мен­ше на рік, а кра­ще – на три-п’ять ро­ків. Са­ме в дов­го­стро­ко­во­му пе­рі­о­ді ін­ве­сто­ри мо­жуть отри­ма­ти до­хід за сво­ї­ми зо­ло­ти­ми ін­ве­сти­ці­я­ми. То­му що ко­ли­ва­н­ня ко­ти­ру­вань зо­ло­та на сві­то­во­му рин­ку рід­ко пе­ре­ви­щу­ють 6–10% упро­довж ро­ку. При цьо­му, як ві­до­мо, за­хо­ди­ти в ін­ве­сти­ції кра­ще в мо­мент змен­ше­н­ня їх вар­то­сті, а ви­хо­ди­ти – на пі­ку зро­ста­н­ня ко­ти­ру­вань. «Вар­тість ме­та­лу в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві зро­стає, а в ко­ро­тко­стро­ко­вій мо­же зна­чно па­да­ти. Якщо про­сте­жи­ти тен­ден­ції сві­то­во­го рин­ку зо­ло­та остан­ніх 20 ро­ків, то ми по­ба­чи­мо, що з кін­ця 90-х зо­ло­то стрім­ко зро­ста­ло з рів­ня 250 дол./тр. ун­цію до рів­ня 1900 дол. – в 2011-му. За остан­ні чо­ти­ри ро­ки ці­на зо­ло­та ско­ре­гу­ва­ла­ся до рів­ня 1150–1350 дол./ тр. ун­цію. Але на­віть за та­ко­го па­ді­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи де­валь­ва­цію грив­ні, ін­ве­сто­ри не втра­ти­ли», – за­зна­чив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ка­зна­чей­ських опе­ра­цій Укр­га­збан­ку Оле­ксій Єфре­мов. В Укра­ї­ні ін­ве­сти­ції в зо­ло­то мо­жуть бу­ти у ви­гля­ді злив­ків бан­ків­сько­го зо­ло­та, які ре­а­лі­зу­ють бан­ки в сво­їх від­ді­ле­н­нях. Окрім то­го, до­сту­пні де­по­зи­ти в зо­ло­ті. При­чо­му, роз­мі­сти­ти вклад мо­жна і у ви­гля­ді го­тів­ко­во­го зо­ло­та (при­дба­них клі­єн­том злив­ків), і без­го­тів­ко­во­го (при­дба­но­го бан­ком зо­ло­та на між­бан­ків­сько­му рин­ку). У чо­му пе­ре­ва­га зо­ло­тих ін­ве­сти­цій?

Швид­кий ри­нок

Ко­ти­ру­ва­н­ня зо­ло­та на сві­то­во­му рин­ку змі­ню­ю­ться ду­же стрім­ко, ре­а­гу­ю­чи на всі го­лов­ні по­дії в сві­ті. При­чо­му, що не­га­тив­ні­ше ін­ве­сто­ри оці­ню­ють по­дію, то ви­ща вар­тість ме­та­лу. За остан­ні три ро­ки зо­ло­то кіль­ка ра­зів стрім­ко злі­та­ло, до­ла­ю­чи по­зна­чку в 1300 дол./тр. ун­цію, але кіль­ка ра­зів і про­сі­да­ло ниж­че за 1100 дол./тр. ун­цію. На­при-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.