Мен­ше 500 – не ви­йде

Groshi - - Особистий Бюджет -

Те­хно­ло­гії, швид­ко­дія, пам’ять ро­стуть. А ось мі­ні­маль­на ці­на за при­стой­ний но­ут­бук для актив­ної ро­бо­ти за­ли­ша­є­ться ко­ли­шньою – екві­ва­лент пів­ти­ся­чі до­ла­рів. Що за­раз вміє апа­рат за та­кі гро­ші? І як їх ви­тра­ти­ти дій­сно ра­ціо­наль­но? Пав­ло Хар­ла­мов

Шу­ка­ю­чи но­ут­бук, ба­га­то хто зу­пи­няє свій ви­бір на са­мих бю­дже­тних при­стро­ях за мі­ні­маль­ну ці­ну. Мов­ляв, який сенс пе­ре­пла­чу­ва­ти за тон­кий кор­пус, єм­ний аку­му­ля­тор і ба­га­то гі­га­бай­тів опе­ра­тив­ної пам’яті, якщо ле­птоп біль­шу ча­сти­ну сво­го жи­т­тя про­ве­де на пи­сьмо­во­му сто­лі і бу­де хі­ба що при­йма­ти еле­ктрон­ну по­шту, від­кри­ва­ти текс­то­ві до­ку­мен­ти і від­прав­ля­ти пла­тіж­ки у банк. На­справ­ді, те­хні­чні мо­жли­во­сті но­ут­бу­ка ма­ють ве­ли­че­зне зна­че­н­ня не тіль­ки для ре­сур­со­міс­тких, а й ру­тин­них зав­дань. Про­грам­не за­без­пе­че­н­ня стає все більш ви­мо­гли­вим до ре­сур­сів. На­віть зви­чай­ний ін­тер­нет-бра­у­зер на слаб­ко­му при­строї по­чне галь­му­ва­ти при від­кри­тих 10–15 вклад­ках. Ну й ав­то­ном­ність теж над­зви­чай­но ва­жли­ва. Адже бу­де ду­же при­кро, якщо но­ут­бук ра­пто­во роз­ря­ди­ться і зір­ве ва­жли­ву зу­стріч.

ASUS Chromebook C201PA

Екран 11,6", Проц. 2,16 ГГЦ, 4 ядра, 4 Гб ОЗП, 16 Гб SSD, Акум. 3050 ма·год, Chrome OS Ці­на: 4220 грн.

Зав­жди на мі­сці

По су­ті, но­ут­бу­ки вже за­мі­ни­ли со­бою ста­ціо­нар­ні комп’юте­ри. За ці­ну, по­рів­нян­ну з вар­ті­стю се­ре­дньо­го за ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми на­стіль­но­го ПК, ко­ри­сту­вач отри­мує ком­па­ктний при­стрій, який бу­де у будь-який мо­мент під ру­кою і без про­блем впо­ра­є­ться як з офі­сни­ми про­гра­ма­ми, так і з муль­ти­ме­дій­ни­ми. Але якщо ви­би­ра­ти ле­птоп са­ме для то­го, щоб він осе­лив­ся в офі­сі або вдо­ма на ро­бо­чо­му сто­лі і не ви­їжджав за йо­го ме­жі, то про йо­го га­ба­ри­ти мо­жна не тур­бу­ва­ти­ся. Тож одра­зу вар­то ці­ли­ти­ся у га­дже­ти з ді­а­го­на­л­лю дис­плея 15,6– 17,3 дю­йма. Ін­фор­ма­ція з ве­ли­ко­го екра­ну кра­ще спри­йма­є­ться. А ко­ли до­ве­де­ться ма­ти спра­ву з гра­фі­кою або ві­део – фор­мат «те­ле­ві­зо­ра» бу­де про­сто не­за­мін­ний! Що все­ре­ди­ні? За­ле­жить від по­треб. Ко­ли ро­бо­та пе­ред­ба­чає в основ­но­му ви­ко­ри­ста­н­ня текс­то­вих ре­да­кто­рів, сер­фінг у все­сві­тній па­ву­ти­ні, он­лайн-бан­кінг і від­прав­ку еле­ктрон­них ли­стів, мо­жли­во­стей бю­дже­тних мо­де­лей вар­ті­стю від 6 до 9 тис. грн. ви­ста­чить з на­дли­шком. За та­кі гро­ші по­ку­пець отри­має про­це­сор від AMD або про­стень­кий Pentium кла­су N або J. Хо­ча якщо по­пор­па­ти­ся в ін­тер­нет-ма­га­зи­нах, мо­жна зна­йти па­ру мо­де­лей 2015– 2016 ро­ку ви­пу­ску з Intel Core i3 або i5. А ось на об­сяг опе­ра­тив­ної пам’яті по­над 4 Гб роз­ра­хо­ву­ва­ти не вар­то.

HP 15-ba000ur

Екран 15, 6", Проц. 2–2,4 ГГЦ, 4 ядра, 4 Гб ОЗП, 500 Гб HDD, Акум. 3800 ма·год, DOS Ці­на: 8350 грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.