Но­ве жи­т­тя

Groshi - - Особистий Бюджет -

Тер­мін екс­плу­а­та­ції но­ут­бу­ка ціл­ком мо­жна про­дов­жи­ти на рік-два. Зви­чай­но, за умо­ви, що йо­го апгрейд не ви­л­лє­ться у су­му, екві­ва­лен­тну по­ку­пці но­во­го при­строю. Єди­не «але»: мо­жли­во­сті для мо­дер­ні­за­ції ле­пто­пів ду­же обме­же­ні. Швид­ше за все, за­мі­ни­ти про­це­сор або ві­део­кар­ту не вда­сться. Але, як по­ка­зує пра­кти­ка, у біль­шо­сті ви­пад­ків скла­дно­сті в ро­бо­ті пов’яза­ні у пер­шу чер­гу з жорс­тким ди­ском і бра­ком опе­ра­тив­ної пам’яті. Він­че­стер, на жаль, – один з най­більш по­віль­них еле­мен­тів но­ут­бу­ка. Йо­го кра­ще за­мі­ни­ти на твер­до­тіль­ний на­ко­пи­чу­вач, який дасть від­чу­тний при­ріст швид­ко­дії. Швид­кість чи­та­н­ня з SSD і за­пи­си на ньо­го до­ся­га­ють 500 Мб/с. Це в ра­зи спри­тні­ше, ніж у HDD. При цьо­му твер­до­тіль­ний на­ко­пи­чу­вач мо­же без осо­бли­вих про­блем спів­існу­ва­ти ра­зом з він­че­сте­ром. На­при­клад, за 1500–2000 грн. мо­жна при­дба­ти SSD на 128 Гб і вста­но­ви­ти на ньо­го опе­ра­цій­ну си­сте­му, а фай­ли збе­рі­га­ти, як і ра­ні­ше, на жорс­тко­му ди­ску. Або роз­ще­дри­ти­ся на більш єм­ний SSD, на­при­клад, об­ся­гом 525 Гб (ці­на бу­де в ме­жах 4500–5500 грн.), і пов­ні­стю за­мі­ни­ти їм він­че­стер. У та­ко­му ви­пад­ку швид­кість ро­бо­ти ле­пто­па збіль­ши­ться ще від­чу­тні­ше. Що сто­су­є­ться опе­ра­тив­ної пам’яті, то на­віть 4 Гб за ни­ні­шні­ми мір­ка­ми не зав­жди до­ста­тньо. Осо­бли­во, якщо під «ка­по­том» у но­ут­бу­ка не най­швид­ший про­це­сор. Ска­жі­мо, Celeron. То­му не за­ва­дить на­ро­сти­ти об­сяг ОЗП до 8–12 Гб, ви­тра­тив­ши на цей за­хід 1500–2500 грн. Що­прав­да, най­ча­сті­ше слот під «опе­ра­тив­ку» усьо­го один. І, про­сто до­да­ти кіль­ка гі­га­байт до ни­ні­шньо­го об­ся­гу не вда­сться. До­ве­де­ться ку­пу­ва­ти но­ву пла­ту пам’яті, а «ста­ру» за­ли­ши­ти як за­па­сну або про­сто про­да­ти. Та­кож не вар­то не­хту­ва­ти ре­гу­ляр­ним онов­ле­н­ням со­фта. В пер­шу чер­гу це сто­су­є­ться опе­ра­цій­ної си­сте­ми. І, до речі, до­ступ до та­ких онов­лень – це ще один ар­гу­мент ви­тра­ти­ти гро­ші на по­ку­пку лі­цен­зій­но­го ПЗ. У ко­жній «ла­тці», яку над­си­лає роз­ро­бник, мі­сти­ться ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок і рі­зно­ма­ні­тних «глю­ків», які не­га­тив­но впли­ва­ють на швид­ко­дію ле­пто­па. Крім то­го, онов­ле­н­ня усу­ва­ють про­бле­ми з без­пе­кою. Не за­ва­дить зго­дом пе­ре­йти і на но­ву вер­сію ОС. Не­зва­жа­ю­чи на те, що за па­спор­том сві­жі­ша опе­ра­цій­ка ви­ма­гає біль­ше ре­сур­сів комп’юте­ра, за фа­ктом, при­стрій пра­цює ста­біль­ні­ше і швид­ше. Зви­чай­но, із за­сте­ре­же­н­ням, що но­ут­бук ще не за­ста­рів. То­ді і Windows 7 на ньо­му бу­де не­по­во­ро­ткою, не ка­жу­чи вже про 10-ку. Та й єм­ність він­че­сте­ра з ве­ли­кою ймо­вір­ні­стю бу­де обме­же­на план­кою у 500–1000 Гб. Вбу­до­ва­ний аку­му­ля­тор по­ра­дує 3–5 го­ди­на­ми ав­то­ном­ної ро­бо­ти.

Ко­ро­лів­ський роз­мах

По­трі­бен но­ут­бук для ро­бо­ти з ве­ли­ки­ми та­бли­ця­ми, скла­дни­ми про­гра­ма­ми облі­ку? То­ді вар­то при­ди­ви­ти­ся до при­стро­їв у ці­но­вій ка­те­го­рії від 15 до 20 тис. грн. По-пер­ше, за та­кі гро­ші є ціл­ком при­стой­ний ви­бір но­ут­бу­ків з ді­а­го­на­л­лю мо­ні­то­ра 15,6 «плюс». По-дру­ге, мо­жна вже пре­тен­ду­ва­ти на про­це­сор сі­мей­ства i5/i7, 6–12 Гб опе­ра­тив­ної пам’яті та на SSD єм­ні­стю близь­ко 256 Гб, який до­дасть апа­ра­ту пруд­ко­сті. По-тре­тє, ві­део­кар­та бу­де не ін­те­гро­ва­на, а дис­кре­тна (не­хай не най­по­ту­жні­ша, але все ж). До речі, якщо не­об­хі­дна ді­а­го­наль від 20 дюй­мів і біль­ше, мо­жна зу­пи­ни­ти­ся на мо­но­бло­ці. Це щось се­ре­днє між но­ут­бу­ком і пер­со­наль­ним комп’юте­ром. Зов­ні та­кий «не­до­ле­птоп» ви­гля­дає як зви­чай­ний комп’ютер­ний мо­ні­тор. Але се­крет у то­му, що все­ре­ди­ні у ньо­го зна­хо­ди­ться і вся ін­ша на­чин­ка: про­це­сор, ві­део­кар­та, ме­ре­же­ві ада­пте­ри (LAN, wi-fi), опе­ра­тив­на пам’ять, він­че­стер або SSD. Під­клю­ча­є­мо кла­віа­ту­ру і ми­шу – і отри­му­є­мо пов­но­цін­ну ро­бо­чу стан­цію за ці­ною від 10–12 тис. грн. Ню­анс ли­ше у то­му, що вбу­до­ва­но­го аку­му­ля­то­ра у мо­но­бло­ці

Dell Inspiron 5368 (2 in 1)

Екран 13,3", Проц. 2,3 ГГЦ, 2 ядра, 4 Гб ОЗП, 500 Гб HDD, Акум. 3800 ма·год, Linux Ці­на: 14 250 грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.