Вил­ка!

Groshi - - Від Редактора -

Пен­сій­на та су­до­ва ре­фор­ми (стор. 9). За­ко­но­про­ект про кри­пто­ва­лю­ту у Ра­ді. Су­пе­ре­чки нав­ко­ло «осо­бли­во­го ста­ту­су» ОРДЛО і про тор­гів­лю че­рез лі­нію фрон­ту. Нац­банк опу­блі­ку­вав та­єм­ни­цю сво­їх пі­до­пі­чних (стор. 10). Осінь ви­гля­дає ду­же нер­во­во. А це ще тіль­ки по­ча­ток. Оле­ксандр Кра­ма­рен­ко

Уша­хах є та­кий май­же ди­тя­чий ви­верт – «вил­ка», ко­ли кінь (ча­сті­ше він) на­па­дає на во­ро­жо­го ко­ро­ля й одно­ча­сно на якусь із важ­ких фі­гур, які не мо­жуть вда­ри­ти по на­па­дни­ку у від­по­відь. Хо­чеш ви­ве­сти ко­ро­ля з-під уда­ру – зми­ри­ся з втра­тою фі­гу­ри. Так у нас ви­хо­дить весь час з по­да­тка­ми (стор. 6). Хо­чеш зни­же­н­ня – отри­ма­єш у від­по­відь ви­мо­гу на­да­ти на­то­мість так зва­ний «ком­пен­са­тор». Але ча­сті­ше ви­ма­га­ють під­ви­ще­н­ня по­да­тків без будь-яких пер­спе­ктив зни­же­н­ня десь у ін­шо­му мі­сці. Що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні з еко­но­мі­кою? Її без­жаль­но де­те­ні­зу­ють. Тоб­то по­си­лю­ють мо­жли­во­сті дер­жа­ви ви­лу­ча­ти з неї гро­ші у ви­гля­ді по­да­тків і ква­зі­по­да­тко­вих збо­рів (ЄСВ, за­ви­ще­ні та­ри­фи при­ро­дних мо­но­по­лій, май­бу­тній збір до дру­го­го рів­ня пен­сій­ної си­сте­ми – у її на­ко­пи­чу­валь­ну, але обов’яз­ко­ву ча­сти­ну). Чим біль­ше кон­тро­лю­є­ться дер­жа­вою, тим скла­дні­ше при­ва­тно­му се­кто­ру і зви­чай­ним гро­ма­дя­нам ком­пен­су­ва­ти низь­ку якість дер­ж­управ­лі­н­ня і ба­наль­не ка­зно­крад­ство. Ясен день, від та­кої пер­спе­кти­ви ве­ре­щать у за­хва­ті ви­со­кі чи­нов­ни­ки і роз­по­від­а­ють, що це «зов­сім не бо­ля­че» і «у Єв­ро­пі всі так ро­блять». Їм під­спі­ву­ють так зва­ні «ін­ве­ст­бан­кі­ри», яким на­чха­ти на пер­спе­кти­ви, але пря­мо за­раз вкрай ва­жли­ві ко­мі­сій­ні від клі­єн­тів, які вкла­да­ю­ться у бор­го­ві па­пе­ри уря­ду. Пам’ятаю, як за­раз, одно­го та­ко­го пер­со­на­жа, який влі­тку 2015 ро­ку в істе­ри­ці за­хо­див­ся з ви­мо­гою «за­пла­ти­ти за укра­їн­ськи­ми облі­га­ці­я­ми і кре­ди­та­ми спов­на». Але по­тім, ко­ли па­ні Яре­сько з ве­ли­ки­ми тру­дно­ща­ми ре­стру­кту­ру­ва­ла ті бор­ги у ду­же до­ро­гі єв­ро­бон­ди, на льо­ту пе­ре­в­зув­ся. За­раз він спів­ає пі­сні про те, що «се­ре­дній клас пла­тить ма­ло по­да­тків». Ну що ж, ло­гі­чно: з же­бра­ків взя­ти ні­чо­го, кру­пняк у ньо­го в клі­єн­тах, за­ли­ша­є­ться ві­ша­ти со­бак на се­ре­дній клас. То­чні­ше – на йо­го за­ли­шки. Теж «вил­ка», між ін­шим. З ша­хо­вих бо­їв у да­ле­ко­му ди­тин­стві я пам’ятаю (ба­тько у ме­не був силь­ним ша­хі­стом, ма­ли вдо­ма і ша­хо­ву лі­те­ра­ту­ру), що про­ти «вил­ки» до­бре пра­цю­ють аси­ме­три­чні від­по­віді. Се­ре­дній клас вже дає цю від­по­відь. Чи не від­чу­ва­є­те? Да­рем­но. Пла­тник по­да­тків зав­жди ро­зум­ні­ший за дер­жа­ву. Він пла­тить не то­му, що бо­ї­ться або не мо­же не пла­ти­ти. А то­му, що зго­ден пла­ти­ти за те, що йо­му по­трі­бно. Істо­рія США по­ча­ла­ся з «Бо­стон­сько­го ча­ю­ва­н­ня» – тоб­то з не­зго­ди пла­ти­ти не об­умов­ле­ні здо­ро­вим глу­здом по­да­тки. По­ча­ло­ся з су­пе­ре­чок з при­во­ду акци­зу на чай. За­кін­чи­ло­ся ча­ю­ва­н­ня Бо­сто­на на­пи­са­н­ням Кон­сти­ту­ції США. Най­більш не­тер­пля­чі зби­ра­ють ва­лі­зи і їдуть у то­чній від­по­від­но­сті з по­пе­ре­дже­н­ням Лі Ку­ан Ю: «Якщо не­пра­виль­но ке­ру­ва­ти ці­єю кра­ї­ною, всі ро­зум­ні лю­ди по­їдуть. Не най­ро­зум­ні­ші, не на­йосві­че­ні­ші не змо­жуть ви­їха­ти». У ме­не по­га­на но­ви­на – не най­ро­зум­ні­ші і не на­йосві­че­ні­ші зда­тні пла­ти­ти за­над­то ма­ло по­да­тків, за­те ви­ма­га­ють від дер­жа­ви ба­га­то по­да­чок і ди­сци­плі­но­ва­но го­ло­су­ють. За по­пу­лі­стів. У на­шої кра­ї­ни за­раз «вил­ка» – у сен­сі жорс­ткий ви­бір. Да­лі або ми ви­зна­є­мо, що за все пла­тить се­ре­дній клас, і то­ді тут на пов­ну по­ту­жність по­чне роз­кру­чу­ва­ти­ся спі­раль еко­но­мі­чної де­гра­да­ції. При­бли­зно так: ви­ще фі­скаль­ний тиск – від ньо­го ті­ка­ють – мен­ше іні­ці­а­тив­них і тих, хто до­бре за­ро­бляє, – ви­ще пи­то­ма ва­га со­ці­аль­них утри­ман­ців – біль­ше ре­сур­сів по­трі­бно на їх утри­ма­н­ня – ви­ще фі­скаль­ний тиск, ко­ло за­мкну­ло­ся. Або ви­зна­є­мо за лю­дьми пра­во са­мим від­по­від­а­ти за своє май­бу­тнє. І то­ді все пі­де по-ін­шо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.